1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

 

1.1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği,
Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği
Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek
adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecektir.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca DUS sorularının mezuniyet öncesi ulusal
çekirdek eğitim programına uygun olması amaçlanır.
Kontenjan açıldığı takdirde Sağlık Bakanlığı Adına Kontenjanlarına Başvuracak Adayların
Dikkatine!

Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına açılan
kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tâbi olacaklardır. 663
Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm
getirilmiştir:

“(1)Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık
eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her
türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili
kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir.

Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelerde yer alan kadrolara yerleştirilen adaylar kayıtlarını yaptırmak için ilgili
Üniversiteye değil Sağlık Bakanlığına başvurmalıdır.

 

1.2. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecektir.

 

1.3. Sisteme dâhil olan kurumlar, programlar, kontenjanları koşulları ile birlikte tablolarda gösterilmiştir.

 

1.4. DUS’ta adayların, diş hekimliği alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram,
ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır.
DUS Mesleki Bilgi Sınavında yer alan alanlar, soru sayıları ve testteki yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir.

 

1.5. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereği,
DUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla diplomasının tescil edilmiş olması ile yerleştirme işleminin
yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliğinin olması şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca
veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan
almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye
sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık
sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi (ilgili dönem için başvuru tarihinin
ilk günü) dikkate alınır.

03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı
zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili
uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM
tarafından belirlenen Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Sınava giren adaylardan sınav tarihi itibarıyla diploma tescili bulunmadığı/diploma tescil işlemi
tamamlanmadığı bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza bildirilen adayların sınavı geçersiz
sayılacak ve bu adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

 

1.6. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereği,
aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
iii) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda,
DUS’a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmiş olmaları zorunludur. Aday
Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde,
sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır.

 

DİKKAT: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 3. fıkrası
gereğince uygulanacak puan kesintisi hallerinde “takip eden ilk sınav” ibaresinden kasıt, adayın başvuracağı
ilk sınav değil, istifayı veya feragati takip eden veya yerleştiği halde eğitime başlanılmayan süre içinde
ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınavdır.

 

1.7. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız
ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak
uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir.

 

1.8. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin
tamamlanmış olması hâlinde, üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklu ve kontenjan
açıldığı takdirde Sağlık Bakanlığı adına kontenjanlara yerleşenler hariç) ise 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 Sayılı Kanun ile değişik 33. maddesi
hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir.

 

1.9. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun,
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde
ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya
kayıtları yapılmaz.

 

1.10. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru
Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye
bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.

 

1.11. Hâlen Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan
adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna
atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını
belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim
programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata
uymayan bir hak vermez. 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasındaki uzmanlık dalının
değiştirilmesiyle ilgili hükümler saklı kalmak üzere, 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Bu
maddede belirtilen hâller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.” hükmü gereğince
atama yapıldıktan sonra, aynı maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan durumlar dışında, aynı alanda olsa bile
görev yeri değişikliği yapılmayacağından, adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek
değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.

 

1.12. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN
DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

 

1.13. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu
kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

 

1.14. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı
adaylara vermez.1.15. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm
sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu
işaretlemeleri zorunludur.

 

2. BAŞVURU

 

2.1. BAŞVURU KOŞULLARI

 

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar sınava başvurabilirler:

 

a) Sınav tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığınca diploma tescil işlemi tamamlanmış olmak.
b) Diş tabibi olmak ya da bu alanda (Diş Hekimliği alan kodu 6366) eğitime devam ediyor olmak.
c) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek
bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.
İlgili kurumlar tarafından, 375 sayılı KHK’ya 7145 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ile eklenen Geçici 35.
maddesi kapsamında durumu tespit edilen adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz.
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü
başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde
sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

 

2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

DUS’a başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler
hâlinde açıklanmıştır:

 

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava başvurmak isteyen adaylar, ilgili dönemin
Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr
internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nasıl/Nereye yapılacağının belirlenmesi:

 

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

 

⚫ ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-
Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu
durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra Yükseköğretim Bilgi
Sisteminde (YÖKSİS) bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını,
başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM
Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini
ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

 

⚫ Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir
fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde geçerli eğitim bilgisi** bulunuyor ise bir başvuru
merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet
aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla
yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru
esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak
güncellenecektir.
Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir
başvuru merkezinden de sınava başvurularını yapabileceklerdir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında
fotoğrafı olmayan adaylar:

 

⚫ İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan
adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* ve geçerli eğitim bilgisi
bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde
bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil
Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını
tamamlayabileceklerdir.

 

⚫ İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir
fotoğrafı bulunmayanlar, YÖKSİS sisteminde eğitim bilgileri bulunuyor olsa da başvurularını,
sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini
ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

 

 

T.C. Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar,
sınava başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartı’nı edindikleri takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğraflarını, başvuru merkezine
gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla kendileri
güncelleyerek sınava başvuru süresi içinde başvurularını yapabileceklerdir.

 

*Geçerli fotoğraf: T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru
merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf geçerli fotoğraftır.

 

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, YÖKSİS veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde
herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

 

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına
yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden
(ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

 

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı
uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri
Sisteminde de eğitim bilgisi bulunmayanlar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

 

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Başvuru merkezleri tarafından adayların
başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alınacaktır.

 

ç) Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini
süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

 

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde
yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda
bildirdikleri T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları
dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve
dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla
da bankaya ücret yatırabilirler.

 

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak
olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve
online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme
yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücreti, süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de
yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

 

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru gününde ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.
Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

 

 

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan
adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi
tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

 

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç
başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların
başvuru bilgileri silinecektir.

 

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 15,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti
ödeyeceklerdir.

 

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak
başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde
yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri
silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava
Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını
işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).