SIKÇA SORULAN SORULAR

DUS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre; DUS Sınavı yılda bir kez Eylül ayında yapılmaktadır.

DUS'a kimler girebilir?

Bu konuda yayınlanmış olan yönetmelikte ki ilgili madde şu şekildedir;

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvuru şartları

MADDE 16 : (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye'de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış yada yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,

d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi verecek kurumlar hangileridir?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi verecek kurumların listesi için tıklayınız

Askerlik DUS'a girmeme engel mi? Herhangi bir yaş sınırı var mı?

Haziran,Temmuz aylarında yeni mezun olan meslektaşlarımız 2 yıl boyunca askerliklerini bir hak olarak tehir ettirebilir ve sınava girmelerine engel değildir. Diğer meslektaşlarımız için ise;

DUS başvuru şartlarının:

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak. Maddelerine uymak şartıyla Askerlik DUS'a girmeye engel değildir. Ayrıca; 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35 inci maddesinin (E) fıkrası ile; Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların, ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar, askere celp ve sevkleri tehir edilebileceği belirtilmiştir. Yani bu maddeye göre, ihtisas yapacağınız bölümün eğitim süresinin tamamlanması tarihine kadar 35 yaşınızı tamamlamamış olmanız gerekmektedir. Örneğin; Ortodonti alanında 4 yıl ihtisas yapacak bir meslektaşımız 31 yaşına kadar bu uzmanlık dalını tercih edebilir.

DUS için yabancı dili geçmem şart mı?

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının konusu ve kapsamı MADDE 17 – (2) Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmakyada Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.Yani; DUS için özel bir yabancı dil sınavı yapılmayacak, Diş hekimleri ÜDS yada KPDS'ye girerek 50 ve üzeri puanı aşmaları gerekecektir.Bundan önceki 4 yılda bu iki sınavdan birine girip 50 puan barajını aşmış olanlar muaf sayılırlar.Nisan 2012 sınavına gireceklerin ya şimdiye kadarki sınavlarda barajı çoktan geçmiş olması yada Kasım ayındaki KPDS'ye başvurmuş ve sınavda geçmiş olması gerekiyor.18 mart 2012 tarihinde yapılacak olan ilk ÜDS'nin sonuçlarının açıklandığı tarihte DUS başvuruları henüz bitmemiş olursa, o sınavda ki muafiyet de geçerli olacak.Ama açıklandığı tarihte DUS başvurularının bitmiş olması olasılığı çok kuvvetli, Çünkü sınav 22 Nisan ve başvurular yaklaşık 1 ay önce alınıyor.

DUS Kaç sorudan oluşacak ve sorular nasıl dağılacak?

Sınavda Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi ve Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi olmak üzere iki test bulunacaktır. Diş Hekimliği Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Testi'nde ise 80 soru yer alacaktır. Adaylar tek oturumda toplam 120 soru cevaplayacaklardır. Sınav süresi 2,5 saat (150 dakika) olacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yabancı uyruklu diş hekimleri DUS'a girebilecek mi?

DUS Yönetmeliğine göre Toplam kadroların % 10'una kadarı yabancı kontenjanlara ayrılabilir. Duyumlarımız yabancı kontenjanın açılacağı yönündedir.

DUS'da Kaç kontenjan açılacak?

İlk yıl (2 sınav) toplam 400 civarında kontenjan bekliyoruz.

DUS'da Eğitim süreleri kaç yıldır?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

4 yıl

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

3 yıl

Çocuk Diş Hekimliği

3 yıl

Endodonti

3 yıl

Ortodonti

4 yıl

Periodontoloji

3 yıl

Protetik Diş Tedavisi

3 yıl

Restoratif Diş Tedavisi

3 yıl

(1) Bu çizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 10. maddesinin hükmüdür.

DUS sonrası işlemler ve uzmanlık eğitimime başlamam nasıl olacak?

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine başlamalar şu şekilde sıralanabilir.

MADDE 18 – (1) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında uzmanlık öğrencisi olabilmek için TUS veya DUS'a girenler, mesleki bilgi sınavında aldıkları puanlara ve tercihlere göre ÖSYM tarafından sıralanır ve uzmanlık eğitimi alanlarına yerleştirilir.

(2)Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir."

(3) Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir.ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(4) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur.Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırk beş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM'ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.

Hangi koşullarda puan kesintim olur ?

(6) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

(7) Uzmanlık eğitimi giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar bile uzmanlık eğitimine başlatılmazlar.Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir.

DUSDATA'nın DUS Kursu ve DUS için kaynak çalışmaları nelerdir?

TUSDATA olarak, 21 yıllık TUS Eğitiminde ve Yayıncılığında öncü kuruluş olarak yaklaşık iki yıldır devam eden DUS kaynak hazırlıklarımızı tamamlayarak istifadenize sunuyoruz. Bu kaynaklar; her branşın orijinal Textbook'u esas alınarak hazırlanmış, ayrıca 5 farklı Diş Hekimliği Fakültesi'nin notları da gözden geçirilerek bu fakültelerin müfredatlarını da kapsamasına özen gösterilmiştir.Sonuçta, sorulabilecek tüm soruları yakalama olasılığı maksimuma çıkarılmıştır. Ayrıca, geniş içeriği sayesinde sadece DUS'a yönelik değil Fakültelerde ki eğitimi destekleme amaçlıda kullanılabilecek çok faydalı eserler haline getirilmiştir. TUSDATA, 21 yıldır Tıp doktorlarına profesyonel eğitim veren lider bir kuruluş olarak DUS alanında da şüphesiz ki en kaliteli eğitimi verecektir. Fiziki mekânlarımız hazırdır, ders notlarımız ve deneme sınavlarımız hazırdır.DUS’un derslerini anlatacak hocalarımız branş uzmanları arasından özenle seçilmiş ve ders anlatım kalitesi açısından TUS hocalarımız tarafından en ciddi şekilde yetiştirilmektedir.

Temel Bilimler için TUSDATA'nın Temel Bilimler kitaplarını çalışmamız uygun mudur?

Çok fazla bilgi yükü yükleyeceği için anlamsız olacaktır ve uygun değildir.Çıkacak soru sayılarını gözönünde bulundurarak, her temel bilim dersi için yeni ve DUS'a özel konu kaynaklarını hazırlamış bulunmaktayız. Bunları çalışmanız en ideali olacaktır.Ayrıca; her temel bölüm için çıkmış TUS sorularını da içeren DUS'a özel hazırlanmış açıklamalı Soru kitaplarımız da hizmetinizdedir.(DUS'a özel tüm kitaplarımıza www.klinisyen.com  adresimizden ulaşabilirsiniz.)

DUSDATA Hangi illerde açılacak?

DUS Kurslarımız öncelikle;

Şu an için Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Ankara Bahçeli, Ankara Cebeci, Ankara Kumrular, Antalya, Antalya Kepez, Aydın, Bakü, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul Haseki, İstanbul Halkalı, İstanbul Kadıköy, İstanbul Pendik, İzmir, İzmir Asya Tıp, İzmir Balçova, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Kocaeli Umuttepe, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Van, Zonguldak…

 

Detaylar web sayfamızda ve Facebook sayfamızda duyurulacaktır. Şubelerimizin iletişim bilgileri için tıklayınız