´╗┐
´╗┐

 

 

2019 D├ľNEM─░
8. DUS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
TEMEL B─░L─░MLER Do─čru Cevap Anahtar─▒
1 . A 2 . B 3 . B 4 . C 5 . A 6 . A 7 . C 8 . E 9 . D 10 . A
11 . C 12 . D 13 . D 14 . D 15 . E 16 . E 17 . A 18 . B 19 . A 20 . B
21 . D 22 . E 23 . C 24 . A 25 . B 26 . E 27 . B 28 . E 29 . B 30 . D
31 . B 32 . B 33 . E 34 . C 35 . B 36 . D 37 . C 38 . A 39 . C 40 . D
KL─░N─░K B─░L─░MLER Do─čru Cevap Anahtar─▒
41 . C 42 . C 43 . A 44 . C 45 . E 46 . A 47 . D 48 . C 49 . C 50 . C
51 . C 52 . E 53 . D 54 . E 55 . D 56 . C 57 . E 58 . C 59 . D 60 . A
61 . E 62 . C 63 . E 64 . D 65 . D 66 . A 67 . B 68 . C 69 . C 70 . D
71 . D 72 . D 73 . B 74 . C 75 . A 76 . B 77 . E 78 . C 79 . E 80 . B
81 . A 82 . A 83 . B 84 . B 85 . A 86 . C 87 . D 88 . B 89 . E 90 . A
91 . B 92 . A 93 . C 94 . A 95 . D 96 . E 97 . C 98 . A 99 . C 100 . D
101 . A 102 . C 103 . B 104 . C 105 . A 106 . D 107 . D 108 . E 109 . E 110 . B
111 . E 112 . E 113 . E 114 . C 115 . B 116 . D 117 . C 118 . B 119 . B 120 . C