Başvuru Kitapçığındaki Önemli Bazı Noktalar

1. 2 DUS, 9 Eylül 2012 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacaktır. Sınav saat 13.30‘da başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecektir.

1. 6 Adaylar, programlara DUS Puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. ÜDS veya KPDS’den en az 50,000 puan alan adaylar ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge bulunan adaylar (tercih aşamasında bu belgenin noter onaylı suretini dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden Merkezimize ulaştırmaları gerekir) (diğer şartları da taşımak kaydıyla) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca, ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosuna ulaşmak için http://osym.gov.tr). Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz. TUEY’in yabancı dil bilgisi ile ilgili maddesi şöyledir: “Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Bu yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.”

2.1 BAŞVURU KOŞULLARI
b)
Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibariyle Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

5.1 Adaylar; 2012-DUS Sonbahar Dönemi puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. DUS sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilân edildikten sonra 45.000 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

5.4 DUS Puanı 45.000 veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45.000’den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

5.5 ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan alan adaylar ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar (diğer şartları da taşımak kaydıyla) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. Tercih yapacak adaylardan ÜDS veya KPDS’den süresi geçerli ve en az 50.000 puanı olan adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacak, sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar ise ilgili dönemin tercih işleminin son tarihine kadar, geçerli belgelerinin noter onaylı suretini dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.