Restoratif Diş Tedavisi

Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Muayene
Patolojik durumların tespiti Diş embriyoloji ve histolojisinin inorganik-organik yapısının fizyolojisini ve patolojisini ayırt eder
Dişlerin kimyasal kompozisyonu ve yapısını tanır
Diş anomalilerinin ayırıcı tanısını koyar ve hastayı bilgilendirir
Koruyucu
Bireysel diş çürüğü riski tayini Tükürük akış hızı, tamponlama kapasitesi, pH’ını ölçerek değerlendirir
Mikrobiyal analizleri değerlendirir, plak yaygınlığı ve yaşını saptar
Beslenme analizi yapar
Hastanın tıbbi ve kişisel analizini değerlendirir
Klinik muayene yapar ve değerlendirir
Radyolojik bulguları değerlendirir
Saptanan çürük riskine bağlı olarak bireysel koruyucu tedavi stratejilerini belirler
Zamana bağlı risk değişimlerini takip eder, değerlendirir ve gerekli yeni stratejileri belirler
Abrazyon risk tayini Etiyolojik faktörleri belirler ve elimine edilmesinin öneminin farkındadır
Diğer progresiv sert doku kayıpları ile arasındaki ayırıcı tanıyı koyar
Oral hijyen konusunda hastayı bilgilendirir
Doğru fırça ve macun seçimi hakkında hastayı bilgilendirir ve eğitim verir
Abfraksiyon risk tayini Diğer progresiv sert doku kayıpları ile arasındaki ayırıcı tanıyı koyar
Diş ve çevre dokularının biyofiziksel niteliklerini ve
ilişkilerinin öneminin farkındadır ve analizini yapar
Sentrik ve dinamik okluzyon analizi yapar, etiyolojik faktörlerin öneminin farkındadır
Rutin kontrollerin öneminin farkındadır ve yapar
Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle iş birliği yapar
Erozyon riski tayini Beslenme alışkanlığı analizi yapar ve değerlendirir
Tükürüğün bu lezyonlarla ilişkisinin öneminin farkındadır
Erozyon açısından doğru beslenme alışkanlıkları hakkında hastayı bilgilendirir
Erozyon etiyolojisi ve prognozu hakkında hastayı bilgilendirir
Hasta-hekim kooperasyonunu rutin kontrollerle denetler
Girişimsel olmayan (non-invaziv) koruyucu uygulamalar Başlangıç lezyonlarında remineralizasyon tedavilerini bilir ve uygun tedavi alternatifini seçer
Uygun florid preparatlarını uygular
Farklı yüzey hazırlama yöntemlerini uygular
Vakaya göre uygun fissür örtücü materyali seçer ve uygular
Motive edebilme Kimyasal ve mekanik plak uzaklaştırma tekniklerini gösterir
Ağız hijyeni konusunda hastayı bilgilendirir
Rutin kontrollerin ağız diş sağlığının korunması hakkında hastaya bilgi vermenin öneminin farkındadır
Karioloji
Modern tanı yöntemleriyle çürüğün teşhisi Demineralizasyon alanlarını saptar ve şiddetini belirler
Gizli çürüğün teşhisini yapar
Diş çatlağının tanısını koyar
Farklı yöntemleri birarada kullanarak tanı koyar.
Farklı yöntemleri birarada kullanarak hastayı bilgilendirir
Diş çürüğü tipi ve evresinin sınıflandırılması Diş çürüğü evresine ve lokalizasyonuna göre uygun tedavi planlaması yapar
Doğrudan ve dolaylı etiyolojik faktörlerin etkinliğinin analizini yapar
Tükürük bezi hasar ve hastalıklarının diş çürüğü gelişimindeki öneminin farkındadır
Mine çürüğü teşhis ve tedavi planlaması yapar
Dentin çürüğü teşhis ve tedavi planlaması yapar
Kök yüzeyi çürüğü teşhis ve tedavi planlaması yapar
Kole çürüğü teşhis ve tedavi planlaması yapar
Akut ve kronik çürükleri ayırt eder
Diş çürüğü uzaklaştırma teknikleri Çürük uzaklaştırmada uygun döner enstrumanı seçer
Kullanılacak döner enstrumanın tipi (abraziv,frez) formu, boyutu ve devir sayısını dişe en az zarar verecek şekilde seçer ve kullanır
El aletleri ile diş çürüğünü uzaklaştırır
Çürüğe komşu sağlam diş dokularını koruyacak şekilde lezyonu uzaklaştırır
Çürük boyayıcı maddeleri kullanır
Kimyasal çürük temizleme metodlarını uygular
Diş çürüğü temizleme sırasında çürüğün tabakalarını ayırt eder
Konservatif
Minimal girişimsel uygulamalar Minimal girişimsel kavite preparasyon tekniklerini uygular
Pulpa sağlığını koruyucu tedaviler Pulpa dokusunun oluşumunu, yapısını oluşturan yapıları, görevlerini ve diş sağlığı açısından öneminin farkındadır
Dentin hassasiyeti tedavisi Dentin hassasiyetinin etiyolojik nedenlerini irdeler
Dentin hassasiyet giderici yöntemleri sınıflar, tüm yöntemlerin etki mekanizmasını değerlendirerek tedavi uygular
Restoratif
Diş sert doku kayıplı dişlerin restorasyonu Yapacağı dental işlemlerin hasta, hekim, yardımcı personel ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkındadır ve gerekli tedbirleri alır.
Yapacağı uygulamaların hasta ve hekim açısından hukuksal sorumluluklarının farkındadır
Vakaya göre restoratif materyali seçer
Madde kaybına ve şeçilen materyale uygun kaviteyi pulpanın sağlığını koruyarak hazırlar ve izolasyonunu sağlar
Gerektiğinde uygun kaide materyali seçer ve uygular
İdeal kontakt ve kontur oluşturmak için uygun matriks ve kama sistemlerini uygular
Seçtiği materyali uygun teknikle kullanır
Farklı polimerizasyon mekanizmalarını ve cihazlarını sınıflandırır ve vakaya göre uygular
Amalgam restorasyonları doğru teknikle yapar ve civa hijyenini göz önünde bulundurur
Amalgam restorasyonlarda retansiyon ve rezistansı etkin bir şekilde oluşturur
Seçtiği materyale uygun bitirme ve cila tekniklerini kullanır
Restorasyonlarda adezyonun değerlendirilmesi Adezyon mekanizmalarını tanır
Adeziv sistemlerin mine ve dentin ile olan bağlantı mekanizmalarının farkını ayırt eder
Ağız içinde uygulanan farklı materyallere adezyon özelliklerini değerlendirerek uygular
Vakaya göre uygun adeziv sistemi seçer ve uygular
indirekt restorasyonları dişe adezivlerle yapıştırır
1.,2.,3.,5. sınıf kavite restorasyonlar Uygun materyali seçer ve teknikle restore eder
Mine sement sınırı altına inen restorasyonlar Mine sement sınırı altına inen madde kayıplarını tedavi eder
Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu Endodontik tedavi görmüş dişleri, uygun post-core materyali ve tekniği ile restore eder
Endodontik tedavi görmüş dişleri onley veya kuron ile restore eder
Bir ya da daha fazla tüberkül kayıplı dişlerin restorasyonu Bir ya da daha fazla tüberkül kayıplı dişleri dentin pini kullanarak uygun materyal ile direkt restore eder.
Bir ya da daha fazla tüberkül kayıplı dişleri inley tekniği ile indirekt restore eder
Kesici kenar kırığı olan dişlerin restorasyonu Kesici kenar kırığı olan dişleri güncel teknikleri kullanarak restore eder
İnley ve onley uygulamaları (Metal, seramik, kompozit) İnley ve onley yapım tekniklerinin sınıflandırılmasını (Direkt, semi direkt, indirekt) yapar
İnley ve onley preparasyon tekniklerini doğru şekilde uygular
Yapıştırma simanlarından uygun olanını seçer ve matriks sistemleriyle uygular
Restorasyonların tamiri Tamir ve/veya yenileme endikasyonlarını koyar
Yüzey özelliği bozulmuş restorasyonun yeniden cilalama ile kullanılabileceğine karar verir
Amalgam restorasyonların kırıklarının tamirlerinde kullanılan adeziv sistemleri seçer ve aynı materyal ya da uyumlu diğer bir materyalle tamir eder
Patolojik diş aşınmalarının tedavisi Aşınma nedeniyle açığa çıkan dentin dokusunun tedavisini uygun materyal ve teknikle yapar
Selektif olarak oklüzyon düzenlemesi yapar
Gerektiği durumda gece plağı uygular
Gerektiği durumlarda farklı displinlerle işbirliği yaparak hastayı ilgili uzmanlara yönlendirir
Oklüzyonun rehabilitasyonu için gerekli restorasyonları yapar
İleri restorasyon teknikleri CAD-CAM sistemini uygulama bilgisine sahiptir ve gerektiğinde kullanır
Diş sert doku lazerlerini uygulama bilgisine sahiptir ve gerektiğinde kullanır
Cam fiberleri gerekli restoratif tedavilerde kullanır
Diş ve restorasyonların renk analizini dijital sistemlerle metrik olarak yapar
Estetik
Diş ağartma uygulamaları Diş renklenmelerinin etiyolojik nedenlerini ayırt eder
Ağartmanın endikasyonlarını koyar
Ağartmanın sınırlamaları ve komplikasyonları hakkında hastayı bilgilendirir
Vital ve devital dişlerde mekanik veya kimyasal ağartma metodlarını uygular
Evde ve klinikte kullanılan ağartma tekniklerinin kullanım endikasyonlarını koyar
Direkt veya indirekt laminate uygulamaları Direkt ve indirekt laminate veneer endikasyonlarını koyar
Restorasyon şeklinin sınırlamaları ve komplikasyonları hakkında hastayı bilgilendirir
Mock-up ve Wax-up metodlarını kullanır
İndirekt uygulamalarda geçici restorasyonlar yapar
Kullandığı materyale göre uygun yapıştırma materyalini seçer
Gülme tasarımı Dudak-diş-yüz analizlerini, görsel, fotoğraf ve modelleme tekniklerini kullanarak yapar
Gerekli durumlarda ilgili disiplinlerle işbirliği yapar
Diş form, konum ve boyutlarından kaynaklanan gülme sorunlarını operatif ve restoratif işlemlerle rehabilite eder
Estetik direkt kompozit uygulamalar Diastema, konik diş, kazanılmış mine defektlerinin uygun adeziv ve estetik materyallerle restorasyonunu yapar
Kompozit materyallerin farklı renk ve opasite özelliklerine göre tabakalama tekniğini kullanır
Uygun bitirme ve cila işlemlerini uygular
Hastayı rutin kontrollere çağırarak, restorasyonun performansını değerlendirir
Splintleme Farklı nedenlerle mobilitesi artmış dişleri estetik adeziv materyallerle sabitler
Hacim ve şekil anomalisi tedavileri Anomalili dişlerin genetik veya kazanılmış olduğunu ayırt eder ve hastaya bilgi verir
Gerektiğinde hasta ile birlikte soyağacı analizi yaparak, hastayı gerekli uzmana yönlendirir
Estetik, fonksiyon ve fonasyon yetersizliğinde sorunları operatif ve restoratif tekniklerle düzeltir
Kuron restorasyonlar Kuron preparasyon tekniklerini uygular
Kuron yapımı için kullanılacak seramik materyallerin özelliklerini tanır, uygun materyali seçer ve uygular.
Kuron restorasyonların yapıştırılmasında uygun yapıştırıcı simanı seçer
Geriodontoloji
Yaşlı hastalarda koruyucu ve restoratif tedaviler Yaşlanmayla meydana gelen sert dokularda ve diş formlarında oluşan değişimlerin önemini farkeder
Gelişen sistemik hastalıklarla ağız-diş sağlığı arasında ilişki kurar ve koruyucu dişhekimliği önlemleri alır
Kök yüzeyinde oluşan lezyonların koruyucu tedavi endikasyonlarını koyar
Gerekli durumlarda adeziv materyallerle restorasyonunu yapar
Özel Bakım Gereksinimi
Radyoterapi gören hastalarda dental uygulamalar Tükürük nitelikleri ve tükürük bezlerini etkileyecek uygulamalar yapan radyoterapi, cerrahi ve ilaç veren tıp hekimlerini ağız diş sağlığı konusunda bilgilendirir ve kooperasyona davet eder
Kronik sistemik hastalıklarda dental uygulamalar Ağız-diş sağlığı ve genel sağlık arasındaki ilişkiyi kurar ve hastayı bilgilendirir
Kronik sistemik hastalıklarda ağız hijyeninin önemi konusunda hastayı bilgilendirir ve gerektiği durumlarda koruyucu ve konservatif tedavi planlaması yapar
Yatan ve yoğun bakım gerektiren ve mental sorunlu hastalarda dental uygulamalar Genel anestezi veya sedasyon altında dental uygulamalar yapar
Girişimsel olmayan koruyucu ve konservatif uygulamaları yapar ve hasta yakınlarını bilgilendirir
Bilimsel faaliyet
Mesleğini kanıta dayalı dişhekimliği uygulamalarına uygun şekilde sürdürür Konusu ile ilgili seminer hazırlar
Hakemli dergilerde en az bir adet makale yayımlar
Veri toplayıp değerlendirir ve bir araştırmayı planlayıp sonuçlandırır
Uzmanlık alanı ile ilgili literatürü takip eder
Bilimsel toplantıda bildiri sunar
Araştırma ilkeleri doğrultusunda, bioistatistikden yararlanarak yayın ve sunu hazırlar
Kendi alanında en az bir kongreye katılır
Uzmanlık çalışmalarının sonunda tez hazırlar ve sunar
İletişim becerileri
İletişim becerileri Hasta-hekim ilişkilerini doğru kurar
Hastaları tedaviler hakkında aydınlatır
Diğer sağlık personeli ile doğru ilişkiler kurar