Protetik Diş Tedavisi
Teorik Eğitim Faaliyetleri
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Teorik Eğitim Faaliyetleri
Literatür araştırması yapar Literatür bilgisi toplar ve değerlendirir
Bilimsel veri tabanlarını, ulusal ve uluslararası yayınları tarar ve kullanır
Seminer hazırlar İlgili konu hakkında seminer hazırlar ve sunum yapar
Vaka sunumu yapar Konuyla ilgili vakaları hazırlar ve sunar
Konuyla ilgili vakaları hazırlar ve sunar
Araştırma yapar ve yürütür
Bir araştırma yapabilmek için gereken kriterleri bilir ve uygular
Artikülatör ve yüz arklarını kullanır Artikülatörleri tanımlar ve kullanır
Yüz arkı kullanır


Özel Durumlu Hastalar
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Geriatrik hasta yönetimi
Geriatrik hastalar ile ilgili temel bilgileri tanımlar Yaşlılık hekimliğini tanır
Yaşlı hastalara yaklaşımı değerlendirir
Yaşlı hastalarda yaşlanma ile seyreden sistemik ve oral değişiklikleri tanımlar.
Yaşlı hastaları protetik yönden sınıflandırır
Yaşlı hastaların protetik teşhis ve tedavi planlamasını yapar
Gerekli protetik tedaviyi uygular
Hastayı protezin kullanımı ile ilgili bilgilendirir ve hasta takibini yapar
Gereken durumlarda bakımı evde ya da hastanede uygular


Materyal Bilgisi
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Materyallerin kullanımı ve uygulanması
Materyaller hakkında detaylı bilgi edinir Bütün protetik uygulamalarda kullanılan klinik ve laboratuvar materyal – cihazları tanır, kullanır, uygular
Materyallerin biyouyumluluğunu yorumlar
Materyallerin olumsuz etkilerinden kaynaklı problemleri tanır gerekli önlemleri alır ve sorunların giderilmesi yönünde gerekli yönlendirmeleri yapar
Alanındaki ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder


Klinik Uygulamalar
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Hareketli protetik uygulamalar
Hareketli bölümlü protez, hassas bağlantılı protez ve kombine protez uygulaması yapar  
Teşhis ve tedavi planlaması yapar Radyolojik ve klinik bulguları değerlendirir
Tanı modeli elde eder, paralelometre kullanarak model analizi ve planlama yapar
Planlamaya uygun ağız hazırlıkları yapar
Hareketli bölümlü protez yapar Vakaya uygun ölçü tekniklerini kullanır ve uygular
Çene ilişkilerinin kayıtlarını alarak laboratuvara taşır
Biomekanik prensipleri vakalara göre uygular
Laboratuvar çalışması yapar Laboratuvar aşamalarını uygular, yorumlar ve yönlendirir
Gerekli aşamalarda klinikte hasta ağızındaki provaları yapar
Protezin hastaya teslimini yapar Laboratuvar aşamaları tamamlanan protezleri hasta ağızına uyumlar, kullanımı ile ilgili gerekli önerileri hastaya verir ve takip eder
Hareketli bölümlü protezlerde tamir, besleme işlemlerini yapar
İmplant destekli protetik uygulamalar
Teşhis ve tedavi planlaması yapar Radyolojik, sistemik ve ağız bulgularını değerlendirir.
Hastadan tanı modeli alarak protetik planlamasını tamamlar ve gerekli konsültasyonlarda bulunur
Cerrahi uygulamalar için gerekli stentleri hazırlar
Gerekli durumlarda cerrahi müdahale sırasında hazır bulunur
Gerekli geçici protezleri yapar
İmplant üstü protezleri yapar Vakaya uygun ölçü tekniklerini uygular
İmplantların ağızdaki konumunun doğru şekilde modele transferini sağlar
Çene ilişkilerinin kayıtlarını alır laboratuvara taşır
Laboratuvar çalışmalarını takip eder Hastaya uygun dayanak seçimini yapar
Planlanan protezin türüne göre gerekli laboratuvar aşamalarını tamamlar ve takip eder
Prova ve bitim aşamalarını uygular Belirli aşamalarda klinikte hasta ağzında protez provalarını yapar
Laboratuvar aşamaları tamamlanan protezleri hasta ağızına uyumlar, kullanımı ile ilgili gerekli önerileri hastaya verir
Hastanın radyolojik ve klinik takiplerini yapar
Olası protetik komplikasyonları giderir
İmplant uygulaması ile ilgili oluşan komplikasyonları yönlendirir
Temporomandibular eklem disfonksiyon tedavisi
Baş boyun bölgesinin anatomisi, fizyolojisi ve patolojisini bilir Stomatognatik sistemi tanımlar.
TME anatomisi ve fizyolojisini analiz eder
TME rahatsızlıklarında karşılaşılan semptomları değerlendirir
TME rahatsızlıklarını sınıflandırır
TME ye ve kaslara ait problemleri tanımlar
Konjenital-gelişimsel hastalıkları tanımlar
TME rahatsızlıkları ile karışabilen diğer hastalıkları tanımlar
TME rahatsızlıklarının etiyolojini analiz eder
TME ve ilişkili yapıların detaylı muayenesini yapar TME rahatsızlıklarında teşhis yöntemlerini uygular
Hastanın sistemik muayenesini yapar, anamnez alır
Ağız içi muayene yapar
İlgili kasların ve eklemin muayenesini yapar
Radyolojik tetkikleri değerlendirir
Gerekli konsultasyonları sağlar ve değerlendirir
TME rahatsızlıklarının ve disfonksiyonlarının tedavi yöntemlerini uygular TME rahatsızlıklarında tedavi protokollerini analiz eder
TME rahatsızlıklarında non-invaziv ve protetik tedavileri yapar.
Koruyucu önlemleri uygular
Davranış yönlendirmesi yapar
Manüplasyon ve egzersizleri uygular ve uygulatır
Oklüzal splint tedavisi yapar
Gerekli farmakolojik tedaviyi yapar
Psikolojik, nörolojik, cerrahi ve fizik destek tedavileri için yönlendirir
Tam Protezler
Teşhis ve tedavi planlaması yapar Tam protez uygulamalarında teşhis ve tedavi planlaması yapar
Alt üst dişsiz çenelerde görülen belirleyici anatomik oluşumları açıklar
Protez destek dokularını basınç açısından analiz eder
Tam protezlerde retansiyon ve stabilizasyon kavramlarını tanımlar
Çene ilişkileri, oklüzyon ve artikülasyon analizini yapar Çenelerarası ilişkileri tanımlar
Alt çene hareketlerini tanımlar
Artikülasyon kaidelerini yorumlar
Oklüzyon kavramı ve çeşitlerini analiz eder ve uygular
Tam protez yapım aşamalarını uygular Tam protezlerde ölçü teorileri ve ölçü yöntemlerini kullanır.
Model, kaide ve şablonları hazırlar
Vakaya uygun ölçü tekniklerinden hangisinin kullanılması gerektiğini bilir ve uygular.
Tam protezlerde dikey ve yatay çene kayıt yöntemlerini uygular
Tam protezlerde yatay çene kayıtlarını alır
Tam protezlerde vakaya göre diş seçimi – dizimi kurallarını uygular ve laboratuvar işlemlerini yönetir
Gerekli aşamalarda klinikte hasta ağızındaki provaları yapar
Laboratuvar aşamaları tamamlanan protezleri hasta ağızına uyumlar, kullanımı ile ilgili gerekli önerileri hastaya verir ve takip eder
Tam protezlerde tamir, besleme işlemlerini yapar
Tam protezlerde yumuşak astar materyali uygular
Overdenture uygulamaları yapar Diş destekli overdenture uygulamaları yapar
Overdenture için destek dişleri hazırlar
Vakaya uygun ölçü tekniklerinden hangisinin kullanılması gerektiğini bilir ve uygular.
Çene ilişkilerinin kayıtlarını alır
Laboratuvar aşamalarının uygun şekilde yapılmasını sağlar
Laboratuvar aşamaları tamamlanan protezleri hasta ağızına uyumlar, kullanımı ile ilgili gerekli önerileri hastaya verir ve takip eder
Olası protetik komplikasyonları giderir
İmmediyat protez yapar Gereken durumlarda immediate protez uygulaması yapar
Çene Yüz Protezleri
Çene yüz bölgesindeki defektlerin protetik rekonstrüksiyonunu yapar Çene yüz defektleri ve defektlerin etiyolojisini analiz eder
Çene ve ilgili dokulara ait defektlerin rekonstürüksyonu için gerekli protezleri yapar
Çene yüz defektli hastalarda radyoterapi protezleri yapar
Dudak damak yarıklı hastalarda cerrahi ve ortodontik endikasyonu yorumlar ve protetik rekontrüksiyonunu yapar
Yüz epitezi, burun, kulak ve göz protezlerinin yapım aşamalarını öğrenir, uygular
Cerrahi işlemlere yardımcı olacak splint ve stent hazırlar
Gerekli hastalarda apne protezi uygular
Sabit protetik uygulamalar
Teşhis ve tedavi planlaması yapar Hastanın sistemik ve ağız bulgularını değerlendirir.
Ağızdaki mevcut destek dişleri ve radyolojik bulguları değerlendirir
Çene ilişkilerinin kayıtlarını alır ve artikülatöre aktarır
Model analizi ve tedavi planlamasını yapar.
Biomekanik prensipleri tanımlar ve vakalara göre uygular
Kron-köprü protezleri uygular
Bölümlü kronları uygular
Porselen laminate restorasyonları uygular
Adeziv köprüleri uygular
Fiber destekli köprüleri uygular
Metal destekli veya porselen inley-onlay restorasyonları uygular
Post-core uygulamalarını yapar
Destek dişleri endikasyona uygun olarak hazırlar Destek dişleri; gereken biyolojik, mekanik ve estetik faktörlere uygun olarak hazırlar
Endikasyona uygun hangi tür preparasyon yapacağını yorumlar ve uygular
Destek dişlere yapılacak protetik uygulama öncesi yapılması gereken tedavileri tanımlar ve uygular.
Geçici kuron-köprü yapım tekniklerini uygular.
Sabit protezlerde ölçü alır Vakaya uygun ölçü tekniklerini sıralar ve uygular.
Laboratuvar çalışmalarını takip eder Dental seramik tiplerini tanır ve uygular
Metal alt yapının hazırlanmasını ve porselen uygulamalarının yapılmasını sağlar
Metal desteksiz porselen yapım sistemlerini uygular
Porselen aşamasında oluşabilecek hataları yorumlar ve giderilmesini sağlar.
Metal-kompozit sistemleri uygular
Sabit protetik restorasyonların prova ve bitim aşamalarını uygular,takibini yapar Uygulaması planlananrestorasyonun diğer dişlerele renk uyumu için renk belirleme yöntemlerini uygular
Sabit protetik restorasyonların destek dişlere uyumlandırma tekniklerini uygular.
Oklüzal uyumlandırma tekniklerini uygular.
Sabit protetik restorasyonların simantasyonunu yapar
Simantasyon sonrası hastaya protezin kullanım ve bakımı ile ilgili eğitimi verir ve takibini yapar

 

 

İletişim
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
İletişim becerileri
Hasta ile iletişim kurar Hasta ile doğru ve düzeyli iletişim kurar
Hastanın ve kendinin sorumluluklarını değerlendirir


Etik Kurallar
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Etik Kurallar
Etik kuralları uygular Etik kurallar çerçevesinde genel kabul görmüş uygulamaları yapar

 

Yasal Sorumluluklar
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Yasal Sorumluluklar
Hukuksal sorumluluklara uyar Tedavi öncesi hastalara yapılacak uygulamaları açıklar
Mevcut yasal düzenlemeri göz önünde bulundurarak hastalara bilgilendirilmiş onam formunu onaylatır