Çocuk Diş Hekimliği
Klinik
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Bebek,çocuk ve adölesanda tanı ve
tedavi planlaması
0-3 yaş grubunda muayene yapar Fiziksel, bilişsel , duygusal ve sosyal gelişim özelliklerini tanımlar
Prenatal, natal ve neonatal hikayeyi değerlendirir
Tıbbi ve dental hikayeyi değerlendirir
Beslenme alışkanlıklarını değerlendirir
Oral patolojilerin ayırıcı tanısını açıklar ( bohn nodülü vd)
Natal-neonatal dişlerin tanımlar
Erken çocukluk çağı çürüklerinin klinik semptomlarını tanımlar
Oral candidiasis ve primer herpetik gingivostomatitisin etiyolojisini, bulgularını ve tedavisini açıklar
Yaşa spesifik muayene yapar
Yaşa spesifik radyolojik tetkikleri değerlendirir
Çocuk istismarı bulgularını değerlendirir
Acil tedavi gereksinimlerini değerlendirir
Ağız sağlığını belirleyen indekslerini tanımlar ve uygular
Enfeksiyon kontrolünü ve antibiyotik profilaksisini tanımlar ve uygular
3-6 yaş grubunda muayene yapar 0-3 yaş grubunda belirlenen öğrenim hedeflerine ek olarak 3-6 yaş grubunda fiziksel, bilişsel,duygusal ve sosyal gelişim özelliklerini tanımlar
Davranış modellerini değerlendirir
Ağız dışı ve içi muayene yapar
Oral-motor fonksiyonları değerlendirir
Maloklüzyonun erken belirtilerini sıralar
Pulpanın durumunu değerlendirir
Koruyucu diş hekimliği uygulamaları gereksinimini tanımlar
6-12 yaş grubunda muayene yapar 3-6 yaş grubunda belirlenen öğrenim hedeflerine ek olarak
Fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim özelliklerini tanımlar
Koruyucu diş hekimliği uygulamaları gereksinimini tanımlar
Okluzyonun özelliklerini tanımlar
12 yaş üstü- adölesan grubunda muayene yapar 3-6 yaş grubunda belirlenen öğrenim hedeflerine ek olarak
Fiziksel, bilişsel,duygusal ve sosyal gelişim özelliklerini tanımlar
Periodontal hastalıkların erken belirtilerini tanımlar
Büyüme gelişim özelliklerini tanımlar
TME hastalıklarını tanımlar
Cinsel istismar ve madde bağımlılığı belirtilerini tanımlar
Bebek,çocuk ve adölesanda davranış yönlendirmesi
Hastayı psikolojik açıdan değerlendirir Tıbbi hikayeyi değerlendirir
Dental hikayeyi değerlendirir
Davranış özelliklerini tanımlar ve açıklar
Çocuk istismarı ve taciz bulgularını tanımlar.
Uygulanabilecek farmakolojik veya non-farmakolojik davranış yönlendirme teknikleri için aileyi bilgilendirir, onam alır.
Gerekli durumlarda psikiyatri konsültasyon ister.
Davranış yönlendirmesini uygular Yaş gruplarına göre uygulanabilecek davranış yönlendirme tekniklerini sıralar
Yaş gruplarına göre uygun davranış yönlendirme tekniklerini uygular
Kooperasyonun sağlanamadığı durumlarda hastayı, nitrozoksit-oksijen inhalasyonu, sedasyon veya genel anestezi için yönlendirir
Bebek, çocuk ve adölesanda sedasyon ve genel anestezi altında diş hekimliği tedavileri
Sedasyon ön hazırlığını yapar ASA Hasta Sınıflamasına göre hastayı değerlendirir
Brodsky skalasına göre hastayı değerlendirir
Ağrı ve kaygı kontrolünü tanımlar
Öğretim Görevlisi/Kıdemli doktor, konsultan, yan dal konsultanı, başasistana hastaların tümünün tanı, tedavi ve izlem planlarını sunar
Bilinçli durumdan, sedasyon sürecine ve bilinçsizlik haline geçiş evrelerini tanımlar ve bu evreler arası farkları sıralar
Ağrı ve kaygı kontrolünde kullanılan ilaçların farmodinamiği ve farmokinetiğini sıralar
Aileye gerekli tüm bilgileri sözel olarak verir ve operasyon öncesi uymaları gereken kuralları açıklar
Sedasyon uygulamaları ile ilgili tüm yasal sorumlulukları tanımlar.
Kullanılacak ekipmanı ve ilaçları kontrol eder ve gerektiğinde kendisinin de uygulayabileceği şekilde hazırlıklarını yapar
Operasyon öncesi hastanın fiziksel muayenesi yapar; tonsillerini ve üst solunum yollarını değerlendirir
Hastanın operasyon öncesi uyarılara uyup uymadığını kontrol eder, gerekirse randevuyu erteler
Nitrozoksit/oksijen uygulamasının solunum, kan dolaşımı ve koruyucu refleksler, anksiyete üzerine etkisini tanımlar
Nitrozoksit/oksijen sedasyonunun endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar.
Sedasyon/genel anestezi altında diş tedavilerini uygular Hasta monitörizasyonunu yapar
Diş hekimliğinde ve anestezi evrelerinde acil müdahale prensiplerini bilir ve uygular
Nitrozoksit/oksijen inhalasyonunu uygular
Anestezi uzmanın uygun görüp uyguladığı sedasyon/ genel anestezi duzeyinde diş hekimliği tedavilerini uygular veya sonlandırır
Genel anestezinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını sıralar
Hastane yatışı ile ilgili işlemleri uygular
Dental tedavide kullanılacak ekipmanları hazırlar, kontrol eder
Genel anestezide kullanılan ilaçları tanımlar.
Operasyon sonrası takibi yapar Operasyon sırasında gelişen komplikasyonları tanımlar
Operasyon sonrası hasta bakımını ve takibini kontrol eder
Epikriz yazar ve taburculuk önerilerinde bulunur.
Operasyon sonrası hasta ve veli eğitimi verir
Hastayı taburcu etme kriterlerini derlenme skalalarına göre değerlendirir
Bebek , çocuk ve adölesanda koruyucu diş hekimliği uygulamaları
Bebek, çocuk ve adölesanda koruyucu diş hekimliği gereksinimini değerlendirir Konvansiyonel ve ileri tanı yöntemlerini uygular
Mikrobiyal, biyokimyasal ve genetik testleri değerlendirir
Diyet analizini uygular
Ağzı ilgilendiren alışkanlıkları tanımlar
Aile bireylerini çürük ve periodontal yönden değerlendirir
Sosyoekonomik ve psikolojik durumu değerlendirir
Çürük ve periodontal hastalıkların risk düzeyini derecelendirir
Bebek, çocuk ve adölesanda koruyucu diş hekimliği uygulamalarını yapar Çürük ve periodontal hastalıktan korunma eğitimi verir
Sistemik ve topikal florid tedavilerini uygular
Non-invaziv fissür örtücü uygular
İnvaziv fissür örtücü uygular
Koruyucu rezin restorasyonları uygular
Antimikrobiyal, remineralizan vb tedavileri uygular
Bebek, çocuk ve adölesanda koruyucu diş hekimliği uygulamalarının etkinliğini değerlendirir Çürük ve periodontal hastalıklar yönünden uzun süreli takibini yapar
Tedavi başarılarını ve risk düzeyini yeniden değerlendirir
Bebek, çocuk ve adölesanda koruyucu diş hekimliği uygulamalarının komplikasyonlarını yönetir Akut fluorid toksisitesine ilk müdahaleyi ve gerektiğinde sevkini yapar
Bebek,Çocuk ve adölesanda restoratif tedaviler
Restoratif tedavileri uygular Kooperasyon ve çürük riskine göre uygun olarak seçilecek restoratif materyalleri tanımlar
Süt dişinde kavite prensiplerini tanımlar
Lazer destekli kavite preparasyon tekniklerini tanımlar ve uygular
Süt ve genç daimi dişlerde kron preparasyon prensiplerini tanımlar ve uygular
Süt dişlerinde geleneksel cam iyonomer siman kullanım endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Süt dişlerinde amalgam kullanım endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Süt dişlerinde rezin esaslı restoratif materyallerin kullanım endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Süt dişlerinde rezin modifiye restoratif materyallerin kullanım endikasyonlarını tanımlar ve uygular
Genç daimi dişlerde kavite prensiplerini ve restoratif materyalleri tanımlar ve uygular
Süt ve genç daimi dişlerde prefabrik kron uygulama prensiplerini açıklar ve uygular
Restorasyonları takip eder Yapılan restorasyonların değerlendirme kriterlerini tanımlar ve uygular
Süt ve Genç Sürekli Dişlerde Endodontik Tedaviler
Tanı koyar Pulpal hastalıkların etiyolojisini tanımlar
Hasta hikayesini değerlendirir
Klinik değerlendirme yöntemlerini tanımlar ve uygular
Pulpa canlılık testlerini açıklar ve uygular
Süt dişlerinde pulpal hastalıkların klinik ve radyolojik incelemelerini yapar ve yorumlar
Daimi dişlerde pulpal hastalıkların klinik ve radyolojik incelemeleri yapar ve yorumlar
Endodontik kökenli ağrıları tanımlar
Fizyolojik ve patololojik kök rezorpsiyonlarını ve ayırıcı tanılarını açıklar
Endodontik-periodontal lezyonların gelişimini ve tanısını açıklar
Acil endodontik girişim gerektiren durumları tanımlar
Süt ve Genç Sürekli Dişlerin Endodontik Tedavilerini yapar Süt dişlerinde indirekt pulpa tedavisini tanımlar ve uygular
genç sürekli dişlerde indirekt pulpa tedavisini tanımlar ve uygular
Süt dişlerinde direkt pulpa tedavisini tanımlar ve uygular
genç sürekli dişlerde direkt pulpa tedavisini tanımlar ve uygular
Süt dişlerinde pulpotomi (amputasyon) tedavisini tanımlar ve uygular.
Genç daimi dişlerde pulpotomi (amputasyon) tedavisini tanımlar ve uygular
Süt dişlerinde pulpektomi (kanal tedavisi)’yi tanımlar ve uygular
Genç daimi dişlerde pulpektomi (kanal tedavisi)’yi tanımlar ve uygular
Süt ve genç daimi dişlerde endodontik tedavi komplikasyonlarını ve çözüm yöntemlerini açıklar
Kök gelişimini tamamlamamış daimi dişlerde endodontik tedavi yöntemlerini tanımlar ve uygular
Travma sonrası endodontik tedavi yöntemlerini tanımlar ve uygular
Travmaya bağlı endodontik komplikasyonları ve tedavi yöntemlerini açıklar ve uygular
Yeniden endodontik tedavinin nedenlerini, endikasyonlarını, tedavi yöntemlerini tanımlar ve uygular
Periapikal patolojilerle karışabilecek anatomik ve neoplastik oluşumları tanımlar
İçsel renklenmelerin etyolojisini, klinik ve radyolojik bulgularını ve tedavi/takip yaklaşımlarını tanımlar ve uygular
Endodontik-periodontal lezyonların tedavisini tanımlar ve uygular
Endodontik tedavilerde multidisipliner tedavi yaklaşımlarını ve endodontik tedavi sınırlamalarını tanımlar.
Endodontik girişim gerektiren akut pulpal enfeksiyonlarda anestezi ve ağrı kontrol yöntemlerini tanımlar ve uygular
Endodontik tedavi sonrası süt ve daimi dişte restoratif tedavi yaklaşımlarını açıklar
Endodontik tedavi görmüş süt ve genç sürekli dişleri takip eder Endodontik tedavi tipine göre iyileşme belirtilerini, değerlendirme yöntemlerini, başarı kriterlerini ve prognozu tanımlar
Takip döneminde oluşabilecek komplikasyonları ve çözüm yöntemlerini tanımlar
Süt, karma ve genç daimi dişlenmede protetik tedaviler
Protetik tedavi ihtiyacını belirler Diş eksikliklerinin neden olduğu işlevsel ve psikolojik problemleri tanımlar
Kısmi diş eksikliklerinde protetik yaklaşım endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar
Tam diş eksikliğinde protetik yaklaşım endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar
İmplant ve implant destekli protezlerin endikasyon ve kontrendikasyonlarını tanımlar
Protetik tedavilerin takibini yürütür Protez kullanım ve bakım prensiplerini tanımlar ve uygular
Protez değişim periodlarını ve kriterlerini tanımlar ve uygular
Erken diş kayıplarının tedavisi ve durdurucu ortodonti
Tanı koyar Kraniofasiyal büyüme ve gelişimi tanımlar
Süt ve daimi okluzyonunun özelliklerini tanımlar.
Alt ve üst çenelerde yer kazanımı sağlayan fizyolojik boşluk ve boyutları tanımlar
Molar ve kanin ilişkilerinin kurulmasını ve bu evrede gerçekleşen yer kayıplarını tanımlar
Maloklüzyonları ve etiyolojisini tanımlar
Yumuşak ve perioral dokuların etkisini açıklar
Oral alışkanlıkların etkilerini tanımlar
Çift sıralı diş dizilimini ve tedavi seçeneklerini sıralar
İskeletsel ve fonksiyonel çapraz kapanışları tanımlar
Ortodontik model analizlerini ve sefalometrik analizleri tanımlar
Erken diş kayıplarını tedavi eder Sabit yer tutucu tiplerini tanımlar ve uygular
Sabit yer tutucuların endikasyon ve kontrendikasyonlarını açıklar
Hareketli yer tutucu tiplerini tanımlar ve uygular
Hareketli yer tutucuların endikasyon ve kontrendikasyonlarını açıklar
Sabit ve hareketli yer tutucuların yapım aşamalarını tanımlar ve uygular
Hareketli apareylerle yeniden yer kazanımını, sınırlamalarını ve komplikasyonlarını tanımlar ve uygular
Durdurucu ortodontik uygulamaları yapar Alışkanlık kırıcı apareyleri ve kullanım sınırlamalarını tanımlar ve uygular
Hareketli çene genişletme apareylerini ve kullanım sınırlamalarını tanımlar ve uygular.
Dişsel çapraz kapanış tedavisinin hareketli ve sabit apareylerle tedavisini tanımlar ve uygular
Ortodontist gözetiminde yapılabilecek minör ortodontik tedavileri tanımlar ve uygular
Yer tutucu ve aparey tedavilerinin takibini yürütür Yer tutucu ve apareylerin kullanım ve bakım prensiplerini tanımlar ve uygular
Yer tutucu ve apareylerde değişim ve tedavi sonlandırma kritelerini tanımlar ve uygular
Dentoalveolar travmaların tanı, tedavi ve takibi
Tanı ve tedavi planlamasını yapar Dentoalveolar yaralanmaların etiyolojisi ve epidemiyolojisini tanımlar
Süt dişi yaralanmalarının tiplerini ve klinik/radyografik özelliklerini tanımlar
Daimi diş yaralanmalarının tiplerini ve klinik/radyografik özelliklerini tanımlar
Alveolar ve yumuşak doku yaralanmalarının tiplerini ve klinik/radyografik özelliklerini tanımlar
ASA sınıflandırmasına göre hastayı değerlendirir
Adli olgularda yaklaşımı açıklar
Dental ve medikal hikayeyi değerlendirir
Ağız dışı muayeneyi tanımlar
Ağız içi muayeneyi tanımlar
Travmanın radyodiagnostik değerlendirmesini yürütür.
Multidisipliner tedavi ihtiyacını, tedavi koordinasyonunu ve çocuk diş hekiminin rolünü tanımlar
Süt ve daimi diş yaralanmalarını tedavi eder Basit kron kırıklarının tedavisini tanımlar ve uygular
Komplike kron kırıklarının tedavisini tanımlar ve uygular
Kron-kök kırıklarının tedavisini tanımlar ve uygular
Kök kırıklarının tedavisini tanımlar ve uygular
Sarsılma ve sublüksasyonda tedaviyi ve ayırıcı teşhisi tanımlar ve uygular
Intrüzyonun tedavisini tanımlar ve uygular
Ekstrüzyonun tedavisini tanımlar ve uygular
Lateral lüksasyonun tedavisini tanımlar ve uygular
Avülsiyonun tedavisini tanımlar ve uygular
Yumuşak doku ve alveol yaralanmalarında tedavi yöntemlerini, çocuk dişhekiminin tedavi sınırlamalarını ve multidisipliner yaklaşımları tanımlar ve uygular
Acil girişimlerde anestezi ve ağrı kontrol tekniklerini açıklar ve uygular
Tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonları ve çözüm yöntemlerini tanımlar ve uygular
Süt ve daimi diş yaralanmalarının takibini yürütür Travma tiplerine göre takip sürelerini tanımlar ve uygular
Yaralanma tiplerinin prognozunu açıklar.
Takip döneminde oluşabilecek komplikasyonları ve çözüm yöntemlerini tanımlar ve uygular
Travmanın tipine göre iyileşme belirtileri, değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterlerini tanımlar ve uygular
Koruyucu prosedürleri uygular Koruyucu apareylerin çeşitlerini ve yapım tekniklerini tanımlar ve uygular
Ev ve okullarda alınabilecek önlemleri ve tavsiyeleri açıklar ve uygular
Genetik/Dismorfik /Konjenital Hastalıklar
Bebek, çocuk ve adolesanların Değerlendirmesinde görev alır Genetik hastalıklarda genetik tanı yöntemlerini tanımlar
Genetik hastalarda yaklaşım yöntemlerini açıklar
Dismorfik hastalarda yaklaşım yöntemlerini açıklar
Konjenital malformasyonlara eşlik eden yüz-çene-diş malformasyonlarını tanımlar
Genetik danışmanlığı tanımlar
Temporomandibular Eklem (TME) Rahatsızlıkları
Tanı koyar TME, kondiler disk ve çevre dokularının anatomisini tanımlar
TME ve kondiler disk’in görevlerini ve fizyolojik hareketlerini tanımlar
Çiğneme kaslarının anatomisini ve işlevlerini tanımlar
Çocuklarda görülen TME problemlerini, genetik, konjenital ve edinsel eklem patolojilerini tanımlar.
Ortodontik tedavilerin TME üzerindeki etkilerini tanımlar
Parafonksiyonel alışkanlıkları değerlendirir
Eklem ve çiğneme kaslarının muayenesini tanımlar
Tetik nokta tespitini tanımlar
Çocuk bruksizmini ve etiyolojisini tanımlar
Bruksizme eşlik edebilen uyku ve solunum düzensizliklerini ve tanı yöntemlerini açıklar
TME rahatsızlıklarının tedavisini yürütür Bruksizmde takip veya tedavi gereksiniminin ayırıcı tanısını tanımlar ve uygular
Bruksizmde uygulanan tedavi yaklaşımlarını tanımlar ve uygular
TME rahatsızlıklarında takip veya tedavi gereksiniminin ayırıcı tanısını tanımlar ve uygular
TME rahatsızlıklarında uygulanan tedavi yaklaşımlarını tanımlar ve uygular
TME rahatsızlıklarında multidisipliner tedavi gereksimini ve çocuk dişhekiminin rolünü tanımlar ve uygular
TME rahatsızlıklarının takibini yapar Tedavi takip ve sonlandırma kriterlerini tanımlar ve uygular
Bebek, çocuk ve adölesanda periodontal hastalıkların tanı ve tedavisi
Tanı koyar Klinik ve radyografik değerlendirme yapar
Periodontal hastalıkların etiyolojisini ve epidemiyolojisini tanımlar
Gingival hastalıkların bulgularını tanımlar.
Periodontal hastalıkların bulgularını tanımlar
Sistemik ve genetik hastalıkların periodontal bulgularını tanımlar
Gingival hiperplazilerin bulgularını tanımlar
Tedavilerini yapar Basit gingivitis tedavisini uygular
Akut herpetik gingivostomatitisin tedavisini uygular
Akut nekrozitan ülseratif gingivitis tedavisini yapar
Aftöz lezyonların tedavisini uygular
Diş üzerindeki yumuşak ve sert eklentilerin ve renklenmelerin uzaklaştırılmasını tanımlar ve uygular
Bebek, çocuk ve adölesanda cerrahi tanı ve tedavi
Tanı koyar Süt dişi çekim endikasyonlarını sıralar
Ankiloglossia tanısını açıklar
Dental ve yumuşak doku lezyonlarını tanımlar
Kemik lezyonları, kistler, tümör ve tümör benzeri lezyonları sıralar
Patolojik lezyonlarda biyopsi tekniklerini tanımlar
Yeni doğanda dişlerin , ağız tümörlerinin ve kistlerin muayene , tanı ve tedavi prensiplerini açıklar
Cerrahi tedavileri yapar Diş çekiminde kullanılan lokal anestezi tekniklerini tanımlar ve uygular
Lokal anestetiklerin özelliklerini açıklar.
Diş çekimi tekniklerini tanımlar ve uygular
Diş çekiminde oluşabilecek komplikasyonları ve çözüm yöntemlerini tanımlar ve uygular
Multidisipliner Tedavi Konseyleri
Tanıda görev alır Çocuk diş hekimliğini ilgilendiren multidisipliner tedavi konseylerini tanımlar
Çocuk diş hekiminin tedavi ekibindeki görevlerini tanımlar
Tedavide görev alır Dudak-damak yarıklarında restoratif ve koruyucu tedavileri tanımlar ve uygular
Yutkunma ve orofasiyal kas koordinasyon rahatsızlıklarında uygulanan özel apareyleri tanımlar ve uygular
Kendine zarar verme durumunda uygulanan özel apareyleri tanımlar ve uygular
Yatış veya uzun süreli tedavi durumunda uygulanacak koruyucu ve restoratif tedavileri tanımlar ve uygular
Mental retardasyonun eşlik ettiği hastalıklarda uygulanan koruyucu ve restoratif tedavileri tanımlar ve uygular
Onkolojik tedavi gören hastalarda koruyucu ve restoratif tedavileri tanımlar ve uygular
Engelli hastalarda tedaviler
Tanı ve tedaviyi yapar Engelli bireylerin tedavisinde kullanılan teknik ekipman ve apareyleri tanımlar ve uygular
Diş bakımında kullanılan modifiye araçları tanımlar.
Multidisipliner tedavi ihtiyacını, tedavi koordinasyonunu ve çocuk dişhekiminin rolünü tanımlar ve uygular