Ortodonti

Klinik Görevler
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Ortodontik düzensizliklerin tanısı
Anamnez alır Hastaya ait bilgileri kaydeder, medikal ve dental anamnez alır
Klinik muayene yapar Dişlerin genel durumunu (çürük, ankiloz, sürmemiş ve gömülü dişler, boyut, şekil ve sayı anomalileri) değerlendirir
Periodontal problemleri, dişetinin genel durumunu, çekilme veya hiperplazileri tanımlar
Arkların simetri ve formunu, kapanış ilişkilerini, istirahat aralığını, statik ve dinamik oklüzyonu sınıflandırır
Overjet, overbite, deepbite, openbite, orta hat sapmalarını derecelendirir
Transversal problemler (çapraz ve teleskop kapanış), dişlerdeki rotasyon, infraoklüzyon, supraoklüzyon, tipping ve transpozisyonları değerlendirir
Hastanın profilini sınıflandırır
Gülme estetiğini, yüz simetrisini ve yüz oranlarındaki dengeleri değerlendirir
Yumuşak dokulardaki deformitelerini tanımlar.
Büyüme ve gelişimin temel prensiplerini dikkate alarak büyüme atılım dönemleri tanımlar
Kemik yaşı tayini yapar, büyüme tiplerini sınıflandırır
Büyümenin genetik ve çevresel faktörlerini anlatır
Kraniofasyal yapıların anatomisi, iskeletsel deformiteler, konuşma, yutkunma ve çiğneme fizyolojisini anlatır
Ortodontik düzensizliklere neden olabilen kötü alışkanlıkları tanımlar
Hücre biyolojisi ve genetiğin kraniofasiyal yapı ve dento alveoler yapılar üzerine etkilerini tanımlar
Yüz gelişim tipleri ve gelişimsel rotasyonlar, normal oklüzyonun gelişimi, diş sürmesi ve dişlerde gelişimsel anomalileri tanımlar
Optimum kuvvet, diş hareketi tipleri, ortodontik ve ortopedik kuvvetler ve uygulama alanlarını tanımlar
Ortodontik anomalilerin oluşumundaki genetik, doğumsal ve kazanılmış faktörlerin tanımlar
Baş konumunu, solunumu, dilin fonksiyonel konumunu, kasların ve dudakların tonusunu değerlendirir
Temporomandibular eklemi (kondil pozisyonu, alt çenenin maksimum açılma miktarı, eklem ağrısı, krepitus, kliking, lateral ve protrüziv hareketler) değerlendirir
Tanı araçlarını kullanır Ortodontik model hazırlar, fotoğrafları çeker, gerekli analizleri yapar ve arşivler
Ortodontik radyografik kayıtlar (panoramik, sefalometrik, el-bilek, periapikal, oklüzal vb.) üzerinde analiz yöntemlerini uygular ve elde edilen verileri yorumlar
Üç boyutlu görüntüleme yöntemleri ve bunlardan elde edilen modelleri tanı ve tedavi amacıyla kullanır ve yorumlar
Ortodontik düzensizliklerin tedavisi
Tedavi çeşitlerini uygular Koruyucu, durdurucu ve düzeltici ortodontik tedavileri sınıflandırır
Koruyucu ve durdurucu tedavileri uygular Sürme rehberliği, yer tutucular, myoterapi, lip bumper ve alışkanlık kırıcıları tanımlar ve uygular
Düzeltici tedavileri uygular Hareketli apareylerin endikasyonları, kontrendikasyonları, bölümleri ve tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken özelliklerini tanımlar ve bu apareyleri uygular Fonksiyonel çene ortopedisini ve fonksiyonel aparey tiplerini, endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını tanımlar ve bu apareyleri uygular
Fonksiyonel apareylerin (sabit ve hareketli) TME üzerine etkilerini tanımlar
Ağız dışı ve fonksiyonel apareyleri birlikte uygular
Sabit ortodontik tedavi tekniklerinin temel prensiplerini, tedavi aşamalarını, biyomekanik özelliklerini tanımlar ve en az birisini yetkin olarak uygular
Aynı ortodontik düzensizliklerin farklı sabit apareylerle tedavilerinde farklı mekaniklerin tedavi etkinliklerini karşılaştırır
Çekimli ve çekimsiz tedavilerde tedavi safhalarını, ankraj yöntemlerini tanımlar ve uygular
Sabit tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve bunların dentofasiyal yapılara etkilerini değerlendirir
Pekiştirme safhasına geçiş yöntemlerini değerlendirir
Hızlı üst çene genişletmesinin endikasyonları, kontrendikasyonları, kısa ve uzun dönem etkileri ve sonuçlarını değerlendirir ve ilgili apareyleri uygular
Dudak-damak yarıklarının embriyolojisi, görülme sıklığı, etiyolojisi, sınıflandırılması, tedavi zamanlaması ve tedavi protokollerini tanımlar ve uygular
Komplikasyonları yönetir Tahmin edilebilecek ve edilemeyecek komplikasyonları, nüksü tanımlar ve gerekli önlemleri alır, oluşan komplikasyonların tedavi yöntemlerini uygular
İnterdisipliner tedavileri planlar Ortodonti ile diğer uzmanlık alanları arasındaki ilişkileri tanımlar ve ortak tedavi protokolleri belirler
Dudak damak yarıklı ve kraniofasiyal sendromlu hastaların interdisipliner yaklaşımını, konuşma terapisi ve işitme problemlerini değerlendirir.
Erişkin ortodontisinin prensiplerini tanımlar ve uygular
OSA vakalarındaki ortodontik süreci tanımlar ve yönetir
Ortognatik cerrahi olguları için kayıt oluşturur
Cerrahi öncesi modelleme ve planlama yapar
Cerrahi öncesi ve sonrası ortodontik tedavileri uygular
Distraksiyon osteogenezin mekanizması, yöntemleri, endikasyon, kontrendikasyon, fayda ve risklerini tanımlar ve uygular
Meslekte iletişim
İletişim becerilerini uygular Hasta hekim ilişkilerinde ruhsal gelişim ve iletişimin temel prensiplerini uygular
Meslektaşları ile ilişkilerinde iletişimin temel prensiplerini uygular
Hastaları ve meslektaşları ile ilişkilerinde deontoloji tüzüğü gereklerini yerine getirir

 

 

Yönetimsel Görevler
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Sağlık hizmetleri sevk ve idaresi
Ulusal sağlık sistemi, Sağlık Bakanlığı, diş hekimliği ve ortodonti hizmetlerinin işleyişi izler Ulusal sağlık sisteminde diş hekimliği teşkilatı ve işleyişini tanımlar
Diş hekimliği eğitim alanları, ortodonti eğitimi alan diş hekimlerinin ulusal sağlık sisteminde hangi kurumlarda ve pozisyonlarda çalışabileceğini tanımlar
Hekim ve hastanın yasal hakları
Ortodonti uzmanı ve hastanın yasal hak ve görevleri Malpraktis yasası ve sigorta sistemini anlatır
Ortodontik tedavinin yasal yönlerini tanımlar
Ortodonti kliniği ve laboratuvar yönetimi Sterilizasyon ve dezenfeksiyon protokollerini tanımlar
Muayenehane düzenlenmesi ve idaresini tanımlar ve yürütür

 

 

Akademik Görevler
Görev Görev Analizi 1 Öğrenim Hedefi
Kanıta dayalı ortodonti
Kanıta dayalı ortodontinin gereklerini tedavilerinde uygular Ortodontik tedavilerin kanıt düzeylerini tanımlar
Sistematik derleme, randomize kontrollü klinik çalışmalar, olgu kontrol çalışmalarını, olgu serileri ve raporlarını tanımlar
Araştırma
Hipotez kurar ve araştırma yapar Ortodontiyle ilgili bir hipotez tanımlar
Araştırmada etik, çalışma protokolü oluşturabilme ve bulguların yorumlanmasını tanımlar
Bir konu hakkında yapılmış çalışmaları, çalışmalarda kullanılan materyal, metot ve sonuçları yorumlar
Araştırmayla ilgili materyal ve metot oluşturur, sonuçları elde eder ve gerekli istatistik yöntemlerle değerlendirir
Bioistatistik ve bilgisayar uygulamaları yapar Temel istatistik bilgilerini, istatistik analiz sonuçlarını yorumlar
Olgu, literatür, seminer ve tez
Ortodontik olgu sunumu yapar Tedavi edilen ortodontik olguların tedavi başı ve sonu kayıtlarını karşılaştırmalı olarak sunar
Uzmanlık alanıyla ilgili verilen bir konuda literatürü tarar ve verilen makaleleri sunar
Seminer sunar Uzmanlık eğitimi süresince en az iki seminer hazırlar ve sunar
Uzmanlık eğitimi süresince en az bir sözlü bildiri ve/veya, yazılı bildiri ve/veya makale yayınlar
Tez yazar ve savunur Danışmanı eşliğinde belirlenen bir konuda bir uzmanlık tezi hazırlar ve sunar