Endodonti

Diş ve Çevre Dokularının Anatomi Fizyoloji ve Histolojisi

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Diş yapısının değerlendirilmesi

Dokuların embriyolojik gelişimini tanımlar ve değerlendirir

Embriyolojik gelişim özelliklerine göre klinik tedavi yöntemini belirler

Morfolojik yapıları tanımlar

Morfolojik gelişim özelliklerine göre klinik tedavi yöntemini belirler

Yaşla ilişkili diş yapısı değişimlerini bilerek gerekli tedavileri uygular

Bu tedavileri uygularken gerekli klinik tedavi yöntemlerini seçer

Histolojik yapıları açıklar ve ayırt eder

Histolojik yapıya uygun tedavi yöntem ve materyallerini seçer


Endodontide Tanı Yöntemleri

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Endodontide uygulanan tanı
yöntemlerini kullanır

Tanıya varmak için gerekli ileri ve güncel tanısal yöntemleri uygular

İleri ve güncel tanısal testlerin uygulanmasında kullanılacak sistem ve yöntemleri tanır


Sistemik ve Kronik Hastalıklarda Endodontik Tedavi

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Sistemik ve kronik hastalıkları tanımlar

Uzman hekimlerden konsültasyon alır

Konsültasyon aşamaları için tipik ve atipik bulguları tanımlar
Klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir
Konsültasyon sonuçlarına göre gereken önlemleri alır ve tedaviyi uygular


Endodontik Enfeksiyonların Mikrobiyolojisi

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Genel mikrobiyoloji

Enfekte kanalda, bakteri etkileşimleri açısından mikrobiyolojik bilgileri değerlendirir

Genel mikrobiyolojik kavramları endodontik ilişkiler açısından yorumlar

Özel mikrobiyoloji

Pulpitis mikrobiyolojisi, periapikal iltihap mikrobiyolojisi, antibiyotik seçimi

Endodontik sorunları mikrobiyolojik bilgileriyle çözümler ve uygun antibiyotiği uygular

 

Endodontik İmmünoloji

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Genel immünoloji

Antijen-antikor kavramı, konak savunma hücreleri, fagositoz immün mekanizmaların koordinasyonu, sitokinler, interlökinler, kompleman sistemi, aşırı duyarlılık reaksiyonları açısından immünolojik bilgileri değerlendirir

Genel immünolojik kavramları endodontik ilişkiler açısından yorumlar

Pulpa ve periapikal dokuların immünolojisi

Pulpa ve periapikal doku hastalıklarını immünolojik yönden değerlendirir

Endodontik hastalıkları immünolojik yönden ilişkilendirir

Periapikal iyileşmeyi immünolojik yönden değerlendirir

Endodontik tedavi sonrası iyileşmeyi immünolojik yönden değerlendirir

 

Acil Endodontik Tedaviler

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

İrreversble pulpitisli dişlerin tedavisi

Ayırıcı tanıyı yapar

Anamnez alır, klinik ve radyolojik bulguları değerlendirerek tanıya varır

Tedaviyi yapar

Tanıya uyumlu tedavi yöntemini uygular

Akut apikal pulpitisli ve akut apikal
abseli dişlerin tedavileri

Ayırıcı tanıyı yapar

Anamnez alır, klinik ve radyolojik bulguları değerlendirerek tanıya varır

Tedaviyi yapar

Tanıya uyumlu tedavi yöntemini uygular

Endodontik tedaviler öncesi, tedavi
seansları arasında ve tedavi sonrasında
gelişen acil durumlar

Ayırıcı tanıyı yapar

Anamnez alır, klinik ve radyolojik bulguları değerlendirerek tanıya varır.

Tedaviyi yapar

Tanıya uyumlu tedavi yöntemini uygular

Travma görmüş dişlerin acil tedavileri

Ayırıcı tanıyı yapar

Anamnez alır, klinik ve radyolojik bulguları değerlendirerek tanıya varır

Tedaviyi yapar

Tanıya uyumlu tedavi yöntemini uygular

 

Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavi

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Reversible pulpa hastalığı

Tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir,
Klinik muayene yapar
Radyolojik verileri yorumlar
Ayırıcı tanıyı koyar

Tedavi eder

Direkt kuafaj tedavisini uygular
Vital amputasyon tedavisini uygular

Postoperatif takip eder

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

İrreversibl vital pulpa hastalığı

Tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir
Klinik muayene yapar
Radyolojik verileri yorumlar

Tedavi eder

Kanal tedavisi yapar

Postoperatif takip eder

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

Nekroze ve periapikal doku hastalıkları

Nekroze ve periapikal doku hastalıklı dişlere tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir
Klinik muayene yapar
Radyolojik verileri yorumlar
Akut veya kronik olguların ayırıcı tanı ve tedavi planlamasını yapar

Periapikal doku hastalıklarını tedavi eder

Klinik gereksinime göre uygun tedavi seçeneklerini belirler Konservatif ve cerrahi tedavileri uygular

İç ve dış kök rezorbsiyonunun tedavisi

Tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir
Klinik muayene yapar
Radyolojik verileri yorumlar
Ayırıcı tanı yapar

Tedavi planı yapar

Tanı bulgularını yorumlayarak cerrahi veya cerrahi olmayan tedavi seçeneklerini belirler

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

Kanal tedavisinin yenilenmesi

Tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir
Klinik muayene yapar
Radyolojik verileri değerlendirir

Tedavi seçeneklerin değerlendirir ve tedavi eder

Dişin klinik ve radyolojik durumunu yorumlayarak uygun tedavi seçeneğini belirler ve tedavi eder

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

Klinik ve radyolojik muayene yapar ve tanı koyar

Endodontik açıdan tedavi seçeneklerini değerlendirir ve periodontal tedaviyi yönetir

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

 

Endodontal Periodontal Lezyonların Tedavisi

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Endodontal-periodontal lezyonlar

Klinik ve radyolojik muayene yapar ve tanı koyar

Endodontik açıdan tedavi seçeneklerini değerlendirir ve periodontal tedaviyi yönetir

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

 

Erişkinlerde Diş Travmaları

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Komplike kron kırıklarının tedavisi

Tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir
Klinik muayene bulgularını yorumlar

Tedavi eder

Radyografik verileri değerlendirir
Dişin klinik ve radyolojik durumunu yorumlayarak uygun tedavi seçeneğini belirler ve tedavi eder

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

Komplike kron kök kırıklarının tedavisi

Tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir
Klinik muayene bulgularını yorumlar
Radyografik verileri değerlendirir

Tedavi eder

Dişin klinik ve radyolojik durumunu yorumlayarak uygun tedavi seçeneğini belirler ve tedavi eder

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

Kök kırıklarının tedavisi

Tanı koyar

Aldığı anamnezi değerlendirir
Klinik muayene bulgularını yorumlar
Radyografik verileri değerlendirir

Tedavi eder

Dişin klinik ve radyolojik durumunu yorumlayarak uygun tedavi seçeneğini belirler ve tedavi eder

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

Periodontal doku yaralanmalarının tedavisi

Tanı koyar

Klinik muayene bulgularını yorumlar
Radyografik verileri değerlendirir

Tedavi eder

Dişin klinik ve radyolojik durumunu yorumlayarak uygun tedavi seçeneğini belirler ve tedavi eder

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

 

Kök Kanalı Destekli Restorasyonlar

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Postlu uygulamalar (Metalik,Fiber..)

Endikasyon koyar

Dişin klinik, biyomekanik ve radyolojik durumunu değerlendirerek uygun tedavi seçeneğini belirler

Uygulamayı yapar

Koyduğu endikasyona uygun materyal ve tedavi seçeneğini uygular

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

Post kullanılmayan uygulamalar
(Geleneksel restoratif materyallerle
uygulama ve fiber +restoratif materyaller
gibi güncel uygulama materyalleri)

Endikasyon koyar

Dişin klinik, biyomekanik ve radyolojik durumunu değerlendirerek uygun tedavi seçeneğini belirler

Uygulamayı yapar

Koyduğu endikasyona uygun materyal ve tedavi seçeneğini uygular

Postoperatif takip yapar

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler

 

Endodontik Cerrahi Tedaviler

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Endodontik cerrahi uygulamaların
sınıflandırılması

Endodontik cerrahi yöntemleri tanımlar ve sınıflandırır

Dişin klinik ve radyolojik durumunu yorumlayarak uygun cerrahi tedavi seçeneğini belirler

Cerrahi seçeneklerden hangisini uygulayacağına karar verir ve uygular

Endikasyonu uygun olgularda tedavi seçimini yapar ve hangi durumlarda hangi tedavinin uygulanacağına karar verir

Cerrahi girişim sonrası uygulanacak tutum ve yaklaşımları açıklar

Hastanın genel ve klinik durumuna uygun medikal tedaviyi uygular

Takip eder

Hastayı olası komplikasyonlar ve doku iyileşmesi açısından takip eder Gerektiğinde yeniden tedavisini planlar ve uygular

Endodontik Ekipman (Materyal, alet, cihaz..)

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Tanı amacıyla kullanılan güncel
ekipmanları tanımlar

Pulpa canlılığını belirleyen aletleri kullanır

Pulpa canlılığını belirleyen aletleri kullanır ve sonuçlarını yorumlar

Kök kanalının mekanik preparasyonu ve
dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan
ekipmanları kullanır

Kök kanalı preparasyonunda ve dezenfeksiyonunda kullanılan tüm teknikleri uygular

Kök kanalının mekanik preparasyonu ve dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan ekipmanların çalışma prensiplerini ve etki mekanizmalarını tanımlar, klinik çalışmalarına uyarlar

Endodontik büyütmeyi sağlayan
sistemleri kullanır

Büyüteçli gözlük, operasyon mikroskobu kullanır

Büyüteçli gözlük, operasyon mikroskobu kullanarak endodontik işlemleri yapar

Kök kanalının kimyasal preparasyonu
amacıyla kullanılan materyaller

Kök kanalı preperasyonu esnasında kullanılan antiseptik yıkama solüsyonlarını kullanır

Kök kanalı yıkama solüsyonlarının kimyasal yapılarını ve etki mekanizmalarını açıklar ve klinik çalışmalarında uygular

Güncel ve geleneksel yıkama yöntem ve cihazlarını kullanır

Kök kanalı yıkama alet ve yöntemlerinin çalışma prensiplerini ve etki mekanizmalarını açıklar ve klinik çalışmalarında uygular

Kök kanalı dolgusunda kullanılan
maddeler ve aletler

Kök kanalı dolgusunda kullanılan geleneksel ve güncel tüm materyalleri kullanır

Kök kanalı dolgu materyallerinin kimyasal yapılarını genel özelliklerini ve etki mekanizmalarını açıklar
Klinik çalışmalarında, uygun materyal seçimi yapar

Kök kanalı dolgusunda kullanılan geleneksel ve güncel tüm yöntem ve cihazları kullanır

Kök kanalı dolgusunda kullanılan geleneksel ve güncel tüm yöntem ve cihazların çalışma prensiplerini ve etki mekanizmalarını açıklar
Klinik çalışmalarında uygun yöntem ve cihaz seçimi yapar

Kök kanal dolgusunu ve tıkaçlarını
uzaklaştırmak amacıyla kullanılan
mekanik ekipman ve kimyasal maddeler

Kök kanalı tedavisi tekrarı sırasında, kanal dolgusunun ve kanalı tıkayan maddelerin uzaklaştırılmasında uygun cihaz ve maddeleri kullanır

Kanal dolgusunu ve tıkaçları uzaklaştıran cihaz ve kimyasalları tanımlar
Etki mekanizmalarını açıklar
Klinik çalışmalarında uygular

Endodontik cerrahi alet ve materyaller

Endodontik cerrahi girişimlerde kullanılan alet ve materyalleri kullanır

Endodontik cerrahi alet ve materyallerini tanımlar

Retrograd kavite hazırlanması ve dolgusunda kullanılan materyal ve aletleri kullanır

Retrograd dolguyu hazırlar
Malzeme seçimini yapar ve klinik olarak uygular

 

Devital Dişlerde Ağartma

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Renklenmiş dişlerde ağartma
uygulamalarını yapar

Tanı koyar

Renklenmenin etiyolojisini değerlendirir

Tedavi yapar

Klinik duruma uygun yöntem ve materyali seçer ve uygular

Postoperatif takip eder

Klinik ve radyografik bulguları değerlendirerek, tedavi başarısını denetler


Bilimsel Araştırma İlkeleri Mesleki Etik ve Hukuk

Görev

Görev Analizi 1

Öğrenim Hedefi

Temel etik ilkeleri ve meslek etiğine uyar

Meslektaş ve hasta ilişkilerinde, etik kuralları tanımlar

Temel ve mesleki etik ilkelerini meslek yaşantısına uyarlar

Araştırma ve yayın etiği

Araştırmada etik kuralları tanımlar

Araştırma etiği kurallarına uyarak çalışmalarında bu kuralları uygular

Araştırma planlaması ve deney düzeneği

Örnek ve denek seçimi, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesini yapar

Araştırma planlama ve uygulamasında tecrübe kazanır

Bilimsel yayın hazırlama ve sunum

Makale yazımı, kaynak gösterimi, bildiri ve tez hazırlama aşamalarını tanımlar

Konferans, sunum, bildiri ve yazışmaları bilimsel etiğe uygun şekilde hazırlar

Sunum ve görsel yöntemlerden yararlanır

Uygun yöntemler kullanarak sunumu uygun şekilde hazırlar

Mesleki hukuk

Kusurlu uygulamalara yol açabilecek sorunların ve durumları değerlendirir

Uygulamaları sırasında olası hukuki sorunları etik yönünden değerlendirir
Uygulamaları sırasında olası hukuk sorunlarını değerlendirir
Uygulamaları sırasında olası adli sorunlarını değerlendirir