Uzmanlık Alanlarının Çekirdek Eğitim Müfredatları

Ağız, Diş, Çene Radyolojisi
                  Görev                   Görev Analizi                Öğrenim Hedefi
Muayene
Ağız, diş ve çenelerde klinik ve radyolojik muayene ve değerlendirme yapar. Hastanın dental ve tıbbi bulgularını değerlendirir, ilişkilendirir ve ön tanı oluşturur.
Muayene ve teşhis yöntemlerini uygular.
Gerekli laboratuar ve radyolojik tetkikleri ister ve uygun görüntüleme seçeneğini belirler.
Klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları değerlendirir, birleştirir ve tanıya ulaşır.
Ağız, diş ve çenelerde belirti veren sistemik hastalıkları ayırt eder ve diş hekimliği açısından değerlendirir.
Orofasiyal ağrı mekanizmasını, ağrı tiplerini ve etyopatogenezini değerlendirir Orofasiyal ağrı tiplerini ayırt eder.
Odontojen ve nonodontojen ağrıları tanımlar.
Orofasiyal bölgesinde ağrı olan hastayı değerlendirir.
Çene kemiklerinde görülen hastalıkların belirtilerini tanır

Lokal ve sistemik kaynaklı benign ve malign lezyonları ayırt eder ve lokal faktörlerle ilişkisini değerlendirir, bu hastalıkların görüntüleme bulgularını tanıya yönelik olarak yorumlar.

Sistemik hastalıkların ağız belirtilerini ayırt eder Spesifik enfeksiyonların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
İmmun ve otoimmun hastalıkların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Hematolojik hastalıkların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Böbrek hastalıklarının ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Kardiovasküler hastalıkların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Romatolojik hastalıkların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Dermatolojik hastalıkların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Endokrin sistem hastalıklarının ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Gastrointestinal sistem hastalıklarının ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Solunum sistemi hastalıklarının ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Genetik ve doğumsal hastalıkların ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının ağız belirtilerini ve bulgularını diş hekimliği açısından değerlendirir.
Ağız hastalıklarında klinik tanı yöntemlerini uygular Ağız mukozasının beyaz lezyonlarını teşhis eder, klinik ve patolojik sonuçlarını değerlendirir ve cerrahi olmayan tedavilerini yapar.
Ağız mukozasının kırmızı lezyonlarını teşhis eder,klinik ve patolojik sonuçlarını değerlendirir ve cerrahi olmayan tedavilerini yapar.
Ağız mukozasının prekanseröz lezyonlarını teşhis eder, klinik ve patolojik sonuçları değerlendirir ve cerrahi olmayan tedavilerini uygular.
Ağız mukozasının büllöz hastalıklarını tanır, ayırıcı tanısını yapar ve yönlendirir.
Ağız mukozasındaki pigmente lezyonları teşhis eder, ayırıcı tanısını yapar ve cerrahi olmayan tedavilerini yapar.
Kullanılan materyal ve ilaçlara karşı ağız mukozasında oluşan reaksiyonları tanır ve ayırıcı tanısını saptar.
Malabsorbsiyon ve malnütrisyon tablolarında ağız mukozasında oluşan reaksiyonları tanır ve ayırıcı tanısını yapar.
Bakteriyel, viral ve fungal mukoza hastalıklarını tanır ve klinik ve patolojik sonuçları değerlendirir ve tedavilerini yapar.
Ağız malignite belirtilerini sıralar, ayırıcı tanısını yapar ve yönlendirir.
Görüntü oluşturma, işleme, yorumlama ve raporlama
Radyasyonun fiziksel özelliklerini ve madde ile etkileşimini açıklar Enerji, frekans ve dalga boyu ilişkisini tanımlar.
Radyasyon ve radyasyon tiplerini tanımlar.
X-ışınlarının oluşumunu ve fiziksel özelliklerini tanımlar.
Saçılma ve soğurulmayı tanımlar.
Röntgen filmlerinin özelliklerini tanımlar ve görüntü oluşturur Konvansiyonel filmlerin yapısal özelliklerini tanımlar.
Film hızı ve karakteristik eğriyi tanımlar.
Film banyosu için gereken cihaz ve malzemeleri kullanır.
Dijital görüntüleme elemanlarını tanır, görüntüleri arşivler ve iletir CCD (Charge-coupled device) sensörlerin özelliklerini tanımlar.
CMOS (Complemantary Metal Oxyde Semiconductor) sensörlerin özelliklerini tanımlar.
PSP (Photostimulable Phosphore Plates) özelliklerini tanımlar.
Voksel, piksel ve bit derinliği terimlerini ve görüntülemedeki önemini tanımlar.
Görüntü elde etme ve işleme prosedürlerini uygular.
DICOM ve PACS sistemlerini biriminde uygular.
Yeni görüntüleme teknolojilerini takip eder ve uygular.
Arşivleme yapar ve kodlar.
Görüntü kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için gerekenleri yapar. Görüntü kalitesi konusunda gereken düzenlemeleri ve denetimleri yapar.
Ağız, diş ve çene radyolojisinde görüntüleme tekniklerini uygular Ağız içi görüntüleme tekniklerini uygular.
Ağız dışı görüntüleme teknikleri uygular.
Görüntü standardizasyonunu sağlar.
Konvansiyonel tomografi yöntemini tanımlar, görüntüleri yorumlar.
Bilgisayarlı tomografi görüntülerini yorumlar.
Dental bilgisayarlı tomografi ile görüntü alır ve değişik modaliteleri uygular.
Manyetik rezonans görüntülerini yorumlar.
Ultrasonografi ve doppler ultrasonografi yöntemini tanımlar, görüntüleri yorumlar.
Nükleer tıp uygulamaları ve PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) yöntemini tanımlar, görüntüleri yorumlar.
TME artrografisini değerlendirir.
Sialografileri yapar ve değerlendirir.
Micro-CT yöntemini tanımlar, görüntüleri yorumlar.
Görüntüleri yorumlar ve yorumları rapor halinde sunar Radyografik algoritmayı açıklar.
Baş-boyun bölgesinin radyografik anatomisini tanımlar.
Lokal ve sistemik hastalıklarda ortaya çıkan elementer radyolojik lezyonları tanır.
Radyolojik uygulamalarda gelişebilecek komplikasyonları önler ve acil müdaheleyi yapar.
Radyografik görüntülerde izlenen işaret ve benzetmeleri tanır.
Radyolojik bulgular ile klinik ve laboratuar bulguları arasında ilişki kurar.
Bilgi ve yorumlarını kanıta dayandırma becerisini kazanır
Sistematik ayırıcı tanıyı uygular.
İşlem öncesinde, tanı sonrasında ve izlemde doğru yönlendirme bulunur.
Ağız, diş ve çenelerdeki konjenital ve edinsel anomalileri tanımlar.
Çenelerde yer alan kistik lezyonları yorumlar.
Çenelerin benign ve malign oluşumlarını değerlendirir.
Fibroosseöz lezyonları yorumlar.
Metabolik ve endokrinolojik hastalıkların radyografik bulgularını yorumlar.
İskeletsel hastalıkların radyografik bulgularını yorumlar.
Herediter, metabolik, hormonal, nedeni belli olmayan osteopatilerin ve osteoporozun radyografik bulgularını yorumlar.
Periferik ve santral granülomaların radyografik bulgularını değerlendirir.
Travmaya bağlı radyolojik görüntüleri yorumlar.
Dijital sefalometrik analiz yapar.
El bilek grafisini yorumlar.
Rapor hazırlar ve raporlama için uygun şartları oluşturur.
Görüntüleme cihazlarının kullanılması
Bütün görüntüleme cihazlarını tanır Cihazın temel fizik prensiplerini açıklar.
Cihazının bölümlerini ve işleyişini açıklar.
Görüntü oluşturma mekanizmasını açıklar.
İnceleme teknikleri ve protokollerini uygular.
Cihazda karşılaşılan artefaktları tanır ve bunları giderici çözümleri uygular.
Cihazın kalibrasyonunu etkileyen faktörleri değerlendirir.
Cihaz ile çalışırken alınması gereken korunma yöntemlerini uygular.
Radyasyondan korunma
İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik moleküller üzerindeki etkisini tanımlar İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkilerini açıklar.
İyonlaştırıcı radyasyon kullanımında fayda/zarar ilişkisini tanımlar.
Doz optimizasyonunu tanımlar.
Doz birimlerini ve doz ölçüm yöntemlerini açıklar.
Dozu etkileyen faktörleri tanımlar.
İyonlaştırıcı radyasyondan korunma yöntemlerini ve hukuki sorumluluklarını tanımlar. Radyasyondan korunmanın temel ilkelerini açıklar.
Radyasyondan korunma için kullanılan cihazları tanır.
ALARA prensibini tanımlar ve uygular.
Radyolojik tetkik gerekliliği, yöntemi ve dozlarına karar verir.
Radyasyondan korunma ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri çalıştığı birimde uygular.
Hastalar için bilgilendirilmiş onam formu hazırlar ve hastalardan onam alır
Sorumluluğu altındaki personele eğitim verir.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisinde
Enfeksiyon kontrolü
Ağız, diş ve çene radyolojisinde enfeksiyon kontrolü prosedürlerini uygular Uygulama alanının, cihazların ve malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu denetler.
Hasta ve personeli çapraz enfeksiyon riskine karşı korur.
Enfeksiyon kontrol prosedürlerini denetler.
Medikal konsültasyonlar
Fokal enfeksiyon değerlendirmesi yapar Fokal enfeksiyona neden olabilecek faktörleri klinik ve radyolojik muayene ile saptar.
Hukuksal sorumluluklar
Adli vakalarda maksillofasiyal bölge ile ilgili değerlendirmeyi yapar Maksillofasiyal bölgede olabilecek adli travma olgularını değerlendirir.
Adli olgu olduğu düşünülen durumlar için, gerekli değerlendirmeyi yapar ve kayıt altına alır.
Yaş tashihi yapar.
İmplant Radyolojisi
İmplant Radyolojisi Temel implantoloji konularını tanımlar ve açıklar.
Uygun görüntüleme yöntem(ler)ini belirler.
Preoperatif implant planlaması ve simülasyon yapar.
Radyolojik şablon hazırlar.
Postoperatif değerlendirme yapar.
Cerrahi şablon üretimi için dataları işler.
Temporomadibular eklemin (TME) Klinik
ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
TME muayenesi yapar, görüntülemelerini uygular ve görüntülerini yorumlar TME anatomisini, fizyolojisini, radyo-anatomisini ve patolojisini tanımlar.
Uygun görüntüleme yöntem(ler)ini belirler.
TME bozukluklarının ve hastalıklarının radyografik bulgularını yorumlar.
Maksiller Sinüslerin Klinik ve Radyografik
Olarak Değerlendirilmesi
Maksiller sinüslerin muayenesi yapar, görüntüler ve görüntüleri yorumlar Maksiller sinüs anatomisini, fizyolojisini, radyo-anatomisini ve patolojisini tanımlar.
Uygun görüntüleme yöntem(ler)ini belirler.
Maksiller sinüs hastalıklarının radyografik bulgularını yorumlar.
Tükürük Bezlerinin Klinik ve Radyografik
Olarak Değerlendirilmesi
Tükürük bezlerinin muayenesini yapar, görüntüler ve görüntüleri yorumlar Tükürük bezlerinin anatomisini, fizyolojisini, radyo-anatomisini ve patolojisini tanımlar.
Uygun görüntüleme yöntem(ler)ini belirler.
Tükürük bezi hastalıklarının radyografik bulgularını yorumlar.
Profesyonellik
Profesyonel tutum ve davranış gösterir. Meslek ve toplum içinde diş hekiminin mesleki sorumluluğunu önemser.
Kadrosunun sürekli eğitimle, bilgi ve becerilerini günceller ve geliştirir. Bu çalışmaları kayıt altına alır.
Bilimsel kanıtlara dayalı olarak tanı değerini ve tedavi kalitesini yükselttiğini gördüğü yeni radyolojik teknik ve teknolojileri tarafsız olarak değerlendirir.
Yürürlükte olan radyasyondan korunma kılavuzlarına uyar.
Etik
Etik kurallara uygun tutum ve davranış gösterir. Tedavi gören hastaların bakım standartlarının ve pratiğinin genel prensiplerini uygular.
Etik kurallara sadık kalır.
Hasta haklarına uyar.
İnsan ilişkilerinde tutarlı davranışlar sergiler.
Hekimlik sırlarına uyar.
Meslektaşlarına ve hastalarına saygı gösterir.
İletişim
Hasta, ekip ve diğer meslektaşları ile etkin iletişim kurar ve eşgüdümlü çalışır Radyolojik inceleme süreci hakkında hastayı bilgilendirir.
Radyografik incelemelerle ilişkili faaliyetleri, kuralları ve düzenlemeleri yapar.
Sağlık ve korunma prosedürlerini ve uygun klinik teknikleri ekibinin tüm elemanlarına aktarır.
Anlaşılır bir dille rapor yazar.
Meslektaşları ve diğer personel ile mesleki konularda etkin sözel ve yazılı iletişim becerilerini kullanır.
Hasta ve hasta yakınları ile mesleki konularda etkin sözel ve yazılı iletişim becerilerini kullanır.
Tedavi Planlaması
Uygun tedavi yöntemlerini belirler İdeal tedavi planlaması, hastaya özgü tedavi planlaması ve acil tedavi planlaması yapar.
Medikal bilgileri gerektiğinde meslektaşları ile paylaşır.
Gerektiği takdirde hastaları başka disiplinlere yönlendirme kararını alır.
Tüm işlemleri ve bulguları kayıt altına alır ve arşiv oluşturur.
Bilimsel Faaliyetler
Araştırma faaliyetlerini planlar, yürütür ve sonlandırır. Birlikte çalıştığı stajyer doktorların/uzman adaylarının eğitim, bilgi ve becerilerinin gelişimine yardım eder.
Sempozyum, panel, kongre gibi toplantılara düzenli olarak katılır.
Danışmanın uygun gördüğü araştırma konusunda tez hazırlar, raporlar ve sunar.
Bilimsel faaliyetler ve eğitime katılır. Anabilim dalının akademik ders programına, düzenlenen kurslara, vaka toplantılarına düzenli olarak katılır.