Doktora Yapan Diş Hekimlerinin Uzmanlık Eğitimine
Devamları İle İlgili Duyuru

Bilindiği gibi 663 Sayılı KHK 02.11.2011 tarihli ve 18103 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) geçici 12.maddesi ve aynı KHK’nın 56.maddesi uyarınca uzmanlık eğitimi yapacak diş tabibi uzmanlık öğrencisi adaylarının dikkatine:

 663 Sayılı KHK’ den yararlanacak doktora eğitimi alandiş hekimlerinin müracaatı için; 

1- a) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

    b) Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,

    c) Çocuk Diş Hekimliği,

    ç) Endodonti,

    d) Ortodonti,

    e) Periodontoloji,

    f) Protetik Diş Tedavisi,

    g) Restoratif Diş Tedavisi,

Ana uzmanlık dallarından birinde; 6.4.2011 tarihine kadar diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimine başlamış veya doktora eğitimi kontenjanına yerleşmiş olmak ve bu durumun belgesinin İlgili Üniversiteden alınması ile bu belgenin aslının evraka eklenmesi,

2-1D Form (Dilekçe), EK-2D Form (Askerlik, Sağlık ve Adli Sicil Durum Beyanı) bilgilerinin süresi içinde ilan edilen formata uygun olarak çıktılarının alınması doldurulması, gereken eklerin konulması ve bu ilanın 3.maddesin uyarınca işlem yapılması,

3-Diş hekimi uzmanlık öğrencisi adaylarının mevzuat uyarınca  “EK-1D”, “EK-2D” de yer alan dilekçe, belge ve beyanın “2 Kasım 2012 mesai bitimine kadar”, Mithatpaşa Caddesi No:3 06434 Sıhhiye ANKARA adresindeki Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğüne elden teslimi, posta veya kargo yoluyla gönderilerek Genel Evrak Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi, 

Gerekmektedir. 

ÖNEMLİ

1-Vakıf Üniversitelerinde doktora eğitimi alan diş hekimleri kendi Üniversitelerine görevlendirilmeleri mümkün olmadığından dilekçede görevlendirilmelerini talep ettikleri kamu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini belirlemelidirler.

2-Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde yukarıda ilan edilen süre içinde kayda girip tarih ve sayı alınmamış evrakın, postadaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. 

EKLER:

1-EK-1D Form (Dilekçe)
2-EK-2D Form (Askerlik, Sağlık ve Adli Sicil Durum Beyanı)

DUSDATA, Bir TUS-DATA A.Ş. Kuruluşudur. Tusdata Eğitim ve Yayıncılık A.Ş. Atatürk Bulvarı 131/5 Kızılay / ANKARA
Tel: (0-312) 418 44 68 Faks: (0-312) 418 00 13 E-mail: bilgi@dusdata.com