Uzmanlık Alanlarının Çekirdek Eğitim Müfredatları

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

                       Görev

           Görev Analizi

              Öğrenim Hedefi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde temel cerrahi prensiplerin uygulanması

Hastanın öyküsünü alır

Hastanın medikal öyküsünü alır Olguya göre gerekli önlemleri alır Gerek gördüğünde hastayı başka branşlara konsültasyon için yönlendirir

Hastanın muayenesini yapar

Hastanın genel muayenesini yapar, sistemik bulgularını ve psikososyal durumunu değerlendirir. Hastanın extraoral muayenesini yapar, tipik ve atipik bulguları tanımlar ve değerlendirir. Hastanın intraoral muayenesini yapar, tipik ve atipik bulguları tanımlar ve değerlendirir. Gerek görüldüğünde hastayı tüm görüntüleme ve diagnostik tetkikler için yönlendirir ve sonuçları değerlendirir Gerekli tetkikler için ilgili laboratuvarlara yönlendirir, sonuçları değerlendirir

Tanı koyar

Hastanın tedavisini planlar

Hastaya ait tüm verileri biraraya getirip değerlendirir Cerrahi yada medikal tedavi planına karar verir Hastayı bilgilendirir ve aydınlatılmış onam formu alır

Ağız, diş ve çene cerrahisindeki temel cerrahi prensipleri yönetir

Ağız, diş ve çene cerrahisinde kullanılan alet ve malzemeleri açıklar, güncel ekip ve ekipman oluşturulması ve yönetimini sağlar. Asepsi, antisepsi ve sterilizasyon kurallarını uygular Ağız, diş ve çene cerrahisinde kullanılan insizyon tekniklerini uygular.Ağız, çene ve ilgili alanlardaki yara iyileşmesini tanımlar Ağız, diş ve çene cerrahisinde kullanılan sutür tekniklerini açıklar ve farklı sutür tiplerini tanır ve uygular Ağız, diş ve çene cerrahisinde karşılaşılan intraoperatif komplikasyonları tanır ve tedavisini uygular

Orofasiyal ağrının ayırıcı tanısını yapar. Tedavisini yapar

Gerekli tüm görüntüleme ve diagnostik tetkikleri değerlendirir. Medikal ve/veya cerrahi tedavisini uygular

Oral ve Maksillofasiyal bölgede ağrı iletiminin blokajı ve sedasyonu

Hastanın anesteziye hazırlanması

Hastanın ayrıntılı öyküsünün alınması ve değerlendirilmesi. Hastaya uygun anestezi ve sedasyon yöntemini belirler.

Hastaya uygun anestezi ve sedasyon yöntemini uygular

Anestezi ve sedasyon endikasyonlarına karar verir Lokal anestezi ve sedasyon tekniklerini uygular. Genel anestezi tekniklerini ve moniterizasyonunu tanımlar Lokal, genel anestetikleri ve sedasyonda kullanılan ilaçları, malzemeleri ve cihazları açıklar.

Anestezi komplikasyonlarını yönetir

Lokal anestezi ve sedasyon uygulaması sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları tanır ve tedavi eder

Gömülü dişler ve cerrahi tedavi uygulamaları

Gömülü dişlerin tanısını koyar

Hastanın öyküsünü alır Gömülü dişlerin klinik ve radyolojik değerlendirmesini yapar ve sınıflandırır Gömülü kalma nedenlerini açıklar

Gömülü dişlerin medikal ve cerrahi tedavisini yapar

Operkülektomi tekniğini uygular. Ortodontik amaçlı gömülü dişlerin üstünün açılması tekniklerini uygular. Transplantasyon ve reimplantasyon tekniklerini uygular. Gömülü dişlerin cerrahi çekimini yapar. Follikülün ve çevre dokuların klinik-radyografik ve histopatolojik değerlendirmesini yapar ve tedavisini uygular. Gömülü dişlerin komplikasyonlarını tanır ve tedavisini uygular. Sinir yaralanmasında tedavi yöntemlerini uygular.

Perioperatif bakım yönetimi

Perioperatif bakım prosedürlerini uygular

Preprotetik ve preimplant cerrahi uygulamaları

Protez öncesi muayene yapar

Preprotetik ve preimplant sorunu belirler

Preprotetik ve preimplant cerrahi yönetimi

Sert ve yumuşak dokulara yönelik bütün preprotetik ve preimplant cerrahi uygulamalarını yapar Komplikasyonlarını tanır ve tedavilerini yapar

ADÇ Cerrahisinde Neoplasmların Tedavisi

Hastanın muayenesini yapar

Medikal öyküsünü alır Radyolojik ve diagnostik tetkiklerini değerlendirir

Neoplasmaları sınıflandırır ve tiplerini ayırt eder

Odontojenik malign tümörlerini tanımlar Nonodontojenik malign tümörlerini tanımlar Odontojenik benign tümörlerini tanımlar Nonodontojenik benign tümörlerini tanımlar

Odontojen ve non-odontojen tümörlerin ayırıcı tanısını yapar

Biyopsi tekniklerini uygular Radyolojik ve histopatolojik tetkikler ister ve sonuçlarını değerlendirir

Tedavisini Yönetir

Cerrahi Tedavisini yapar, gerek gördüğünde diğer cerrahi uzmanlık alanları ile multidisipliner çalışma yapar

Cerrahi yöntemleri sınıflandırır Vakanın durumuna göre tedavi yöntemini belirler

Medikal veya radyasyon onkolojisine hastayı yönlendirir

Operasyon sonrası medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisinin gerekliğini açıklar

Komplikasyonları yönetir

Tümör cerrahisinin komplikasyonlarını açıklar Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Postoperatif hasta takibini yapar

Hastanın rutin kontrollerini yapar

Orofasiyal enfeksiyonlar

Hastayı muayene eder

Hastanın öyküsünü alır. Ayrıntılı intraoral ve ekstraoral muayenesini yapar Radyolojik ve laboratuar tetkikleri ister. Gerekli gördüğünde farkı branşlardan konsültasyon ister

Tanı koyar

Hastanın tüm verilerini değerlendirir, odontojenik yada non-odontojenik enfeksiyon odağını tanımlar ve tanıyı koyar

Ayırıcı tanısını yapar

Benzer belirti gösteren diğer patolojik hastalıklar ile orofasiyal enfeksiyonları ayırt eder.

Medikal ve/veya cerrahi tedavi planını açıklar

Enfeksiyon etkenine yönelik medikal tedaviyi yapar. Enfeksiyon etkenine yönelik cerrahi tedaviyi yapar. Gerekli gördüğünde hastayı hastaneye sevk eder ve tedaviye burada devam eder.

Fokal infeksiyon

Enfeksiyon kaynağının tespiti

Enfeksiyon kaynağının tedavi edilmesi

Endokardit profilaksisi

Endokardit profilaksi yönetimi

Endokardit profilaksisini yapar Güncellemeleri takip eder

Kemik enfeksiyonları ve nekrozları

Kemik enfeksiyon ve nekrozlarının yönetimi

Radyasyona bağlı gelişen osteonekrozların tanı ve tedavisini yapar İlaca bağlı gelişen osteonekrozların tanı ve tedavisini saptar Osteit ve osteomiyelitin cerrahi ve medikal tedavisini yapar

Ağız, Diş ve Çene Hastalıklarının Tedavisi

Oral mukozal hastalıkları tanır

Dermatolojik hastalıkları tanımlar Allerjik ve İmmunolojik hastalıklar açıklar Sistemik Hastalıkların ağız belirtileri açıklar Stomatitleri açıklar İnfeksiyon hastalıkları açıklar Premalign lezyonları tanır Hematolojik hastalıkların oral belirtilerini tanımlar Oral mukozanın malign lezyonlarını tanır. Geriatrik hastalarda meydana gelen oral lezyonları tanımlar Dil hastalıklarını tanır ve tedavisini yapar Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine bağlı gelişen oral lezyonları tanır Pigmente lezyonları tanır Metabolik ve diğer kemik hastalıklarını tanır

Öyküsünü alır

Tanı koyar

Biyopsi alır Gerekli histopatolojik ve immunolojik tetkikleri ister ve değerlendirir Biyokimyasal inceleme ister ve değerlendirir Mikrobiyolojik tetkik ister ve değerlendirir Gerekli görülen diğer tıbbi diagnostik metodları kullanır

Ayırıcı tanılarını yapar.

Ağız, diş ve çene hastalıklarını tedavi eder

Ağız, diş ve çene hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavilerini uygular

Baş-Boyun sendromlarını tanımlar

Hastayı yönlendirir veya bunlara bağlı gelişen sorunları giderir

Ağız Diş ve Çene Cerrahisinde Kist ve Kistik Lezyonlar ve Cerrahi Tedavileri

Kist sınıflamasını açıklar

Odontojenik ve non odontojenik kistleri tanır.

Hastanın muayenesini yapar

İntraoral ve ekstraoral muayenesini yapar. Radyolojik tetkik ister ve sonuçları değerlendirir.

Tanı koyar

Biyopsi alır. Histopatolojik inceleme ister ve değerlendirir.

Ayırıcı tanı yapar.

Diğer infeksiyöz ve patolojik lezyonlarla ayırıcı tanısını yapar.

Kistlerin tedavisini yapar

Cerrahi kist tedavisi tekniklerini uygular

Tedavi sonrası bakımı yönetir

Tedavi sonrası bakım protokollerini uygular Hastayı ameliyat sonrası takibi için eğitir ve yönlendirir

Ağız, diş ve çene cerrahisinde basit ve ileri İmplant Uygulamaları

Hastayı muayene eder

Radyolojik tetkik ister ve değerlendirir. Gerektiğinde ileri diagnostik ve görüntüleme tetkiklerini isteyerek değerlendirir. Gerekli uzmanlık alanları ile multidisipliner çalışır. Konvansiyonel ve-veya dijital model analizi yapar.

Tanı koyar

Tedavisini planlar

Operasyon öncesi endikasyonuna göre tüm cerrahi ekipman ve sarf malzemenin hazırlığını yapar.

İmplant Cerrahisini yönetir

Temel implant cerrahisini uygular. Yumuşak ve sert doku onarımı gerektiren ileri implant uygulamalarını yapar (açık-kapalı sinüs lifting, kemik ve yumuşak doku rejenerasyonu gerektiren tüm medikal ve cerrahi uygulamalar) Sinir repozisyonu uygulamalarını tanımlar.

Operasyon sırasındaki ve sonrasındaki komplikasyonları yönetir

Tüm ileri implant cerrahisi ile ilgili komplikasyonları açıklar. Gelişen komplikasyonları tedavi eder.

Perioperatif bakımı yapar

Perioperatif bakım protokollerini uygular.

Temporomandibuler eklem(TME) Hastalıkları ve Tedavileri

TME Hastalıkları ve düzensizliklerini yönetir

TME eklemin anatomisi ve patofizyolojisini açıklar TME ve ilişkili yapıların ayrıntılı muayenesini yapar TME hastalıklarının tanısını koyar TME ve ilişkili dokuların görüntüleme tetkiklerini değerlendirir

TME’ nin invaziv ve non-invaziv tedavilerini yönetir

Medikal ve cerrahi tedaviyi uygular

Perioperatif bakımı yapar

Perioperatif bakım protokollerini uygular

Komplikasyonları yönetir

İnvaziv ve non-invaziv uygulamalar sırasındaki ve sonrasındaki komplikasyonları açıklar

Ağız ve Çene-Yüz’ün Konjenital Gelişimsel, Akkiz, İskeletsel Düzensizlikleri

Ağız ve Çene-Yüz’ün konjenital gelişimsel, akkiz, İskeletsel düzensizliklerini tanımlar

Ayrıntılı klinik muayeneyi yapar. Radyolojik ve diagnostik tetkikleri ister. Model ve/veya sefalometrik ve radyolojik. değerlendirmeleri yapar. Oklüzyon bilgilerini açıklar. Tanı koyar. Gerek gördüğünde beslenme plağı ve çene gelişimini yönlendirici plak yapar.

Cerrahi tedaviyi planlar ve yönetir

Hastaya uygun tedavi yöntemini seçer ve uygular. Ekstaroral ve intraoral cerrahi yaklaşımları uygular. Segmental ve/veya total, maksiller ve/veya mandibular osteotomileri (tüm ortognatik cerrahi girişimleri) açıklar ve uygular. Alloplastik ve allojenik greft malzemelerinin estetik ve fonksiyonel amaçlı kullanımını açıklar ve uygular. Distraksiyon osteogenezini açıklar ve uygular. Yarık dudak ve damak cerrahi uygulamalarını açıklar. Alveolar yarıkların tedavisi açıklar ve uygular. Gerektiğinde hastalarda farklı branşlarla ortak çalışma yapar.

Komplikasyonları yönetir

Operasyon sırası ve sonrası gelişen komplikasyonları tanır ve tedavi eder.

Postoperatif bakımı yönetir

Hastanın klinik ve radyolojik rutin postoperatif kontrol ve bakımını yapar.

Teknolojik gelişmeleri takip

Ağız, diş ve çene cerrahisinde Lazer Uygulamaları

Sert doku lazer uygulamaları yapar. Yumuşak doku lazer uygulamalarını yapar.

Piezo cerrahi uygulamaları

Artroskopi uygulamaları

Navigasyon uygulamaları

Ağız Diş Çene Cerrahlarının Etik ve Yasal Görev Sorumlulukları

Ağız, diş çene cerrahlarının etik ve yasal görev sorumluluklarını yönetir.

Hasta hekim ilişkilerinde etik değerleri tanımlar Uluslararası sözleşmeleri hasta hekim ilişkilerinde ve araştırmalarında tanımlar ve uygular. Tıbbi bilirkişilik ve adli raporlardaki uygulamaları değerlendirir, tanımlar ve uygular. Türk Ceza Kanununun hekimlerle ilgili hükümlerini tanımlar ve meslek uygulamalarında bu hükümlere göre hareket eder. Hukuk, adalet, hak ve etik kavramlarına uyar Sağlıkla ilgili uluslararası sözleşmeleri tanımlar Diş hekimliğinde cezai ve hukuki sorumluluğunun farkına varır Cerrahi uygulamalarında hastayı bilgilendirir ve aydınlanmış onam alır.

Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavileri

Tükürük bezi hastalıklarını ve tedavilerini yönetir

Tükürük bezlerinin muayenesini yapar. Tükürük bezleri hastalıklarının radyolojik ve diagnostik tetkiklerini değerlendirir ve tanı koyar Sistemik hastalıklar ve tükürük biyokimyası için laboratuvar isteğinde bulunur Tükürük bezi hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavilerini uygular Tükürük bezi otoimmün hastalıkları ve patolojilerinin tedavilerini bilir ve uygular Majör ve minör tükürük bezlerinin anotomi ve fizyopatolojisini tanımlar Tükürük bezleri hastalıklarında radyolojik ve diagnostik tetkikleri açıklar Tükürük biyokimyasının ve kliniki tanıdaki yerini açıklar Tükürük bezi hastalıkları ve etiyolojisini açıklar Tükürük bezi taşları etiyolojilerini açıklar Tükürük bezi otoimmün hastalıklar ve patolojilerini tanımlar Tükürük bezi kanserlerinde cerrahi ve radikal boyun diseksiyonunu tanımlar tükrük bezi kanserlerinde KBB klinikleri ile konsülte edip multidisipliner çalışmayı yapar

İleri Görüntüleme Teknikleri

Hastadan istenen uygun ileri görüntüleme tekniklerini değerlendirir

Hastanın hastalığına uygun ileri görüntüleme tekniklerini (Ultrasonografi, Laser Doppler Flowmetri, Radyovizyografi, BT, Spiral BT, MRG, PET, SPECT,Bone SCAN) seçer İleri görüntüleme tekniklerinden gelen sonuçları değerlendirir ve hastaya tanı koyar

Oral ve Maksillofasiyal Travmalar

İlk müdahale

Yaşamı tehdit eden sorunların giderilmesi Solunum, dolaşım ve nörolojik problemlerinin yönetilmesini sağlar

Sekonder müdahale

Hastanın öyküsünü alır Fizik muayeneyi uygular Gerektiğinde ilgili branşlarla konsültasyon sağlar Tüm diagnostik tetkiklerin ister ve değerlendirir Oral ve maksillofasiyal bölgedeki sert ve yumuşak doku yaralanmasını tanımlar

Medikal ve cerrahi tedavinin planlanması

Sert doku yaralanmasının tedavisini uygular Yumuşak doku yaralanmasının tedavisini uygular Maksillomandibular ilişkiyi düzelterek oklüzyonun devamlılığını sağlar Eksternal ve/veya internal fiksasyon yöntemlerini uygular

Perioperatif bakım yönetimini operasyon sırası ve sonrası gelişen komplikasyonları açıklar

Perioperatif bakımı açıklar ve uygular Komplikasyonları tanımlar ve tedavisini yapar Posttravmatik deformiteleri açıklar ve tedavisini yapar Travma ya da operasyon sırasında oluşan sinir yaralanmasını açıklar ve/veya tedavisini yapar

Koruyucu hekimlik

Koruyucu hekimlik uygulamalarını yapar

Prekanseröz lezyonlarda gereken önlemleri alır Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda osteonekroz önleyici profilaksi protokollerini uygular Spor yaralanmalarını önleyici apareyler uygular

Paranazal Sinüsler ve Hastalıkları

Paranazal sinüs hastalıklarının yönetimini sağlar

Odontojen-İmplant kaynaklı paranazal sinüs patolojilerini tanır ve medikal ve cerrahi tedavisini yapar Oroantral ve oronazal fistüllerin ve perforasyonların cerrahi yöntemlerle kapatılması

Kişisel ve Mesleki sürekli eğitim ve gelişim uygulamaları

Sürekli eğitim programları, kurs, seminer ve kongrelere katılır

Sert ve yumuşak doku onarımları

Konjenital, travma, patolojik veya dişsizlik nedeni ile oluşan sert ve yumuşak doku defektlerinin ve deformitelerinin onarımını yönetir

Yetersiz kemik genişliğinin ve yüksekliğinin otojen, allojen, alloplastik greft materyalleri ile onarımını sağlar Estetik ve fonksiyonel amaçlı yönlendirilmiş doku rejenerasyon yöntemlerinin uygular

Periimplantitis yönetimini yapar

İmplant ve komşu dişler lle ilgili her türlü periimplantitis ve periodontal sert ve yumuşak doku sorunlarının medikal ve cerrahi tedavisini uygular